r-zt4x1-print-menu
Menu drukowania

Menu drukowania

Wyświetlana opcja menu
Opis opcji menu
Print (Drukowanie)
Print Quality (Jakość druku)
Darkness (Zaciemnienie)
Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
Dopuszczalne wartości:
Od 0,0 do +30,0
Powiązane polecenia ZPL:
^MD
~SD
Użyte polecenie SGD:
print.tone
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup Konfiguracja ogólna)
Darkness (Zaciemnienie)
Print (Drukowanie)
Print Quality (Jakość druku)
Print Speed (Szybkość drukowania)
Wybierz szybkość drukowania etykiet w calach na sekundę (ips). Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
Dopuszczalne wartości:
Powiązane polecenia ZPL:
^PR
Użyte polecenie SGD:
media.speed
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Print Speed (Szybkość drukowania)
Print (Drukowanie)
Print Quality ((Jakość druku))
Print Speed (Typ druku)
Określ, czy drukarka ma używać taśmy do drukowania.
Dopuszczalne wartości:
 • Thermal Transfer (Druk termotransferowy) — wykorzystuje taśmę i nośnik termotransferowy.
 • Direct Thermal (Druk bezpośredni termiczny) — wykorzystuje bezpośredni nośnik termiczny bez taśmy.
Powiązane polecenia ZPL:
^MT
Użyte polecenie SGD:
ezpl.print_method
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Print Method (drukowania)
Print (Drukowanie)
Print Quality (Jakość druku)
Label Type (Typ etykiety)
Wybierz typ używanego nośnika.
Dopuszczalne wartości:
Continuous, Gap/Notch, Mark (Ciągły, odstęp/nacięcie, znacznik)
Jeśli wybierzesz opcję
Continuous
(Ciągły), do formatu etykiety należy dołączyć instrukcję długości etykiety (
^LL
w przypadku używania ZPL). Jeśli wybierzesz opcje
Gap/Notch
(Odstęp/nacięcie) lub
Mark
(Znacznik) dla różnych nieciągłych nośników drukarka podaje nośnik w celu obliczenia długości etykiety.
Powiązane polecenia ZPL:
^MN
Użyte polecenie SGD:
ezpl.media_type
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Media Type (Typ nośnika)
Print (Drukowanie)
Print Quality (Jakość druku)
Label Length (Długość etykiety)
Wyświetl skalibrowaną długość etykiety w punktach.
Wartość ta może być modyfikowana tylko w jednym z następujących warunków:
 • drukarka jest ustawiona na nośnik ciągły
 • drugi parametr
  ^LL
  jest ustawiony na
  Y
Powiązane polecenia ZPL:
^LL
Print (Drukowanie)
Print Quality (Jakość druku)
Label Width (Dots) (Szerokość etykiety [punkty])
Określ szerokość używanych etykiet w punktach. Wartością domyślną jest maksymalna szerokość drukarki, w oparciu o wartość DPI głowicy drukującej.
Dopuszczalne wartości:
Ustawienie zbyt małej szerokości może spowodować nie drukowanie części formatu etykiety na nośniku. Ustawienie zbyt dużej szerokości marnuje pamięć formatowania i może spowodować drukowanie poza etykietą i na wałku dociskowym. Ustawienie to może mieć wpływ na poziome położenie formatu naklejki, jeśli obraz został odwrócony poleceniem
^POI
ZPL II.
Powiązane polecenia ZPL:
^PW
Użyte polecenie SGD:
ezpl.print_width
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Print Width (Szerokość druku)
Dopuszczalne wartości:
Oderwanie, odklejanie, przewijanie do tyłu, obcinak, opóźnione cięcie, odklejanie bez podkładu, przewijanie do tyłu bez podkładu, odrywanie bez podkładu, aplikator, cięcie bez podkładu, opóźnione cięcie bez podkładu
Powiązane polecenia ZPL:
^MM
Użyte polecenie SGD:
media.printmode
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Print Mode (Tryb drukowania)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmień położenie nośnika po wydruku nad listwą odrywania.
 • Niższe liczby przenoszą nośnik do drukarki o określoną liczbę punktów (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi właśnie wydrukowanej etykiety).
 • Wyższe liczby przenoszą materiał z drukarki (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi czołowej następnej etykiety).
Dopuszczalne wartości:
Od -120 do +120
Powiązane polecenia ZPL:
~TA
Użyte polecenie SGD:
ezpl.tear_off
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (Konfiguracja ogólna)
Tear Off (Odrywanie)
Print (Drukowanie)
Sensors (Czujniki)
Manual Calibration (Kalibracja ręczna)
Skalibruj drukarkę, aby wyregulować czułość czujników nośników i taśm.
Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące procedury kalibracji, patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Powiązane polecenia ZPL:
~JC
Użyte polecenie SGD:
ezpl.manual_calibration
Przyciski panelu sterowania:
Aby rozpocząć kalibrację, przytrzymaj przycisk
PAUSE
(Pauza) +
FEED
(Podawanie) +
CANCEL
(Anuluj) przez 2 s.
Strona internetowa drukarki:
Procedury kalibracji nie można zainicjować za pośrednictwem stron internetowych. Ustawienia wprowadzone podczas kalibracji czujnika można znaleźć na następującej stronie internetowej:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Nie należy zmieniać tych ustawień, o ile nie zostanie to zalecone przez dział pomocy technicznej firmy Zebra lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
Print (Drukowanie)
Sensors (Czujniki)
Label Sensor (Czujnik etykiety)
Ustaw czułość czujnika etykiety.
Wartość ta jest ustawiana podczas kalibracji czujnika. Nie należy zmieniać tych ustawień, o ile nie zostanie to zalecone przez dział pomocy technicznej firmy Zebra lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
Dopuszczalne wartości:
Od 0 do 255
Użyte polecenie SGD:
ezpl.label_sensor
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Print (Drukowanie)
Sensors (Czujniki)
Sensor Type (Typ czujnika)
Wybierz czujnik nośnika odpowiedni dla używanego nośnika. Czujnik refleksyjny jest zazwyczaj używany do oznaczania nośników z czarnym znacznikiem. Czujnik transmisyjny jest zwykle używany w przypadku innych typów nośników.
Dopuszczalne wartości:
TRANSMISSIVE, REFLECTIVE (Transmisyjny, refleksyjny)
Powiązane polecenia ZPL:
^JS
Użyte polecenie SGD:
device.sensor_select
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Print (Drukowanie)
Sensors (Czujniki)
Print: Sensor Profile (Profil czujnika)
Przedstawia ustawienia czujnika w porównaniu z rzeczywistymi odczytami czujnika. Aby zinterpretować wyniki, patrz Profil czujnika.
Powiązane polecenia ZPL:
~JG
Przyciski panelu sterowania:
Przytrzymaj przyciski
FEED
(Podawanie) +
Cancel
(Anuluj) podczas uruchamiania drukarki.
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Print Listings on Label (Drukuj konfiguracje na etykiecie)
Print (Drukowanie)
Station (Stacja)
Ten element menu służy do wypełniania zmiennych pól w formacie etykiety i drukowania etykiety przy użyciu urządzenia HID (Human Input Device), takiego jak klawiatura USB, waga lub skaner kodów kreskowych. Aby można było korzystać z tej opcji, na dysku E: drukarki musi być zapisany odpowiedni format etykiety. Ćwiczenia z wykorzystaniem tej funkcji opisano w części Korzystanie z portu hosta USB i funkcji Print Touch.
Po podłączeniu modułu HID do jednego z portów hosta USB drukarki użyj tego menu użytkownika, aby wybrać format na dysku E: drukarki. Po wyświetleniu monitu o wypełnienie każdego pola zmiennej
^FN
w formacie można określić żądaną liczbę etykiet do wydrukowania.
Więcej informacji na temat używania polecenia
^FN
lub poleceń SGD związanych z tą funkcją można znaleźć w przewodniku programowania Zebra na stronie zebra.com/manuals .
Tego elementu menu można używać tylko wtedy, gdy urządzenie USB jest podłączone do portu hosta USB w drukarce.
Użyte polecenie SGD:
usb.host.keyboard_input
(musi być ustawione na ON [Wł.])
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
Print (Drukowanie)
Applicator (Aplikator)
Applicator Port Mode (Tryb portu aplikatora)
Ta opcja określa sposób działania sygnału portu aplikatora „End Print” (Koniec drukowania).
Dopuszczalne wartości:
Nie świeci
1 = Sygnał końca drukowania zwykle wysoki, a niski tylko wtedy, gdy drukarka przesuwa etykietę do przodu.
2 = Sygnał końca drukowania zwykle niski, a wysoki tylko wtedy, gdy drukarka przesuwa etykietę do przodu.
3 = Sygnał końca drukowania zwykle wysoki, a niski tylko przez 20 ms, gdy etykieta zostanie wydrukowana i znajdzie się w odpowiednim położeniu.
4 = Sygnał końca drukowania zwykle niski, a wysoki tylko przez 20 ms, gdy etykieta zostanie wydrukowana i znajdzie się w odpowiednim położeniu.
Powiązane polecenia ZPL:
^JJ
Użyte polecenie SGD:
device.applicator.end_print
Print (Drukowanie)
Applicator (Aplikator)
Start Print Mode (Uruchom tryb drukowania)
Ta opcja określa, czy sygnał „Start Print” (Rozpocznij drukowanie) portu aplikatora jest w trybie poziomu lub trybie puls.
Dopuszczalne wartości:
Tryb puls — sygnał rozpoczęcia drukowania musi być wyłączony, zanim zostanie włączony dla następnej etykiety.
Tryb poziomu — sygnał rozpoczęcia drukowania nie musi być wyłączony, aby wydrukować następną etykietę. Zawsze gdy sygnał rozpoczęcia drukowania jest wyłączony, a etykieta sformatowana, druk etykiety jest możliwy.
Powiązane polecenia ZPL:
^JJ
Użyte polecenie SGD:
device.applicator.start_print
Print (Drukowanie)
Applicator (Aplikator)
Error on Pause (Błąd przy pauzie)
Określa sposób, w jaki błędy portu aplikatora są traktowane przez drukarkę. Włączenie tej funkcji powoduje również włączenie zalecenia „Service Required” (Serwis wymagany).
Dopuszczalne wartości:
ENABLED, DISABLED (Włączone, wyłączone)
Użyte polecenie SGD:
device.applicator.error_on_pause
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana)
Error on Pause (Błąd przy pauzie)
Print (Drukowanie)
Applicator (Aplikator)
Applicator Reprint (Ponowne drukowanie aplikatora)
Określa, czy dla aplikatora do ponownego wydrukowania etykiety wymagana jest wysoka lub niska wartość.
Ta opcja włącza lub wyłącza polecenie
~PR
, która w razie włączenia ponownie drukuje ostatnio wydrukowaną etykietę. Uaktywnia również przycisk Reprint (Drukuj ponownie) na ekranie głównym.
Powiązane polecenia ZPL:
^JJ
i
~PR
Użyte polecenie SGD:
device.applicator.reprint