Menu połączenia
Menu połączenia
View content for :
Product:

Menu połączenia

Wyświetlana opcja menu
Opis opcji menu
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
Reset Network (Resetuj sieć)
Ta opcja powoduje zresetowanie przewodowego lub bezprzewodowego serwera druku i zapisuje wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach sieci.
Należy zresetować serwer druku, aby zmiany w ustawieniach sieciowych zostały uwzględnione.
Powiązane polecenia ZPL:
~WR
Strona internetowa drukarki:
Print Server Settings (Ustawienia serwera druku)
Reset Print Server (Resetuj serwer druku)
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
Primary Network (Sieć główna)
Wyświetl lub modyfikuj informacje o tym, czy przewodowy lub bezprzewodowy serwer druku jest uważany za główny. Możesz wybrać, który z nich jest główny.
Dopuszczalne wartości:
Przewodowy, WLAN
Powiązane polecenia ZPL:
^NC
Użyte polecenie SGD:
ip.primary_network
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
IP Port (Port IP)
To ustawienie drukarki odnosi się do numeru portu wewnętrznego przewodowego serwera druku, na którym nasłuchuje usługa drukowania TCP. Normalna komunikacja TCP z hosta powinna być skierowana do tego portu.
Użyte polecenie SGD:
ip.port
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
IP Alternate Port (Zastępczy port IP)
To polecenie ustawia numer zastępczego portu TCP.
Serwery druku obsługujące to polecenie będą jednocześnie monitorować zarówno port główny, jak i port zastępczy pod kątem połączeń.
Użyte polecenie SGD:
ip.port_alternate
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
Print: Network Info (Drukuj: informacje o sieci)
Umożliwia wydrukowanie ustawień dowolnego zainstalowanego serwera druku lub urządzenia Bluetooth. Poniżej znajduje się przykładowa etykieta.
Powiązane polecenia ZPL:
~WL
Przyciski panelu sterowania:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:*
 • Przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj) podczas uruchamiania drukarki. (Poprzednio nazywany testem wewnętrznym ANULOWANIA).
 • Przytrzymaj
  FEED
  (Podawanie) +
  CANCEL
  (Anuluj) przez 2 s, gdy drukarka jest w stanie gotowości.
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings
Print Listings on Label
* (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki > Drukuj konfiguracje na etykiecie)
* Zostaną wydrukowane: naklejka z konfiguracją drukarki i naklejka z konfiguracją sieci.
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
FIPS Enabled (FIPS włączony)
Tego ustawienia nie można zmienić w tej drukarce.
Connection (Połączenie)
Networks (Sieci)
Visibility Agent (Agent widoczności)
Gdy drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, będzie próbowała połączyć się z usługą Asset Visibility firmy Zebra za pośrednictwem programu Zebra Printer Connector opartego na chmurze przy użyciu zaszyfrowanego, uwierzytelnionego certyfikatem połączenia z gniazdem sieciowym. Drukarka wysyła dane wykrywania i ustawienia oraz dane alertów. Dane drukowane w dowolnym formacie etykiety NIE są przesyłane.
Aby zrezygnować z tej funkcji, wyłącz to ustawienie. (Więcej informacji można znaleźć w nocie aplikacyjnej „Rezygnacja z udziału w programie Asset Visibility Agent” na stronie zebra.com.)
Dopuszczalne wartości:
ON, OFF (Wł., wył.)
Użyte polecenie SGD:
weblink.zebra_connector.enable
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Configuration (Konfiguracja sieci)
Cloud Connect Settings (Ustawienia łączności z chmurą)
Connection (Połączenie)
Wired (Przewodowe)
Wired IP Protocol (Protokół IP połączenia przewodowego)
Ten parametr określa, czy użytkownik (stały) lub serwer (dynamiczny) wybiera adres IP przewodowy serwer druku. W razie wybrania opcji dynamicznej parametr określa metodę pobierania adresu IP z serwera przez ten serwer druku.
Należy zresetować serwer druku, aby zmiany w ustawieniach sieciowych zostały uwzględnione. (Patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
ALL (Wszystkie), GLEANING ONLY (Tylko zbieranie), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (Stałe)
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
internal_wired.ip.protocol
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup ((Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Wired (Przewodowe)
Wired IP Address (Adres IP połączenia przewodowego)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień adres IP połączenia przewodowego drukarki.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wired > Wired IP Protocol (Połączenie > Przewodowe > Protokół IP połączenia przewodowego) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
internal_wired.ip.addr
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Wired (Przewodowe)
Wired Subnet (Maska podsieci przewodowej)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień maskę podsieci przewodowej.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wired > Wired IP Protocol (Połączenie > Przewodowe > Protokół IP połączenia przewodowego) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
internal_wired.ip.netmask
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Wired (Przewodowe)
Wired Gateway (Brama podsieci przewodowej)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień domyślną bramę podsieci przewodowej.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wired > Wired IP Protocol (Połączenie > Przewodowe > Protokół IP połączenia przewodowego) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
internal_wired.ip.gateway
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings (Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Wired (Przewodowe)
Wired MAC Address (Adres MAC połączenia przewodowego)
Wyświetl adres MAC przewodowego serwera druku. Tej wartości nie można modyfikować.
Użyte polecenie SGD:
internal_wired.mac_addr
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
TCP/IP Settings Ustawienia TCP/IP)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (Protokół IP sieci Wi-Fi)
Ten parametr określa, czy użytkownik (stały) lub serwer (dynamiczny) wybiera adres IP bezprzewodowego serwera druku. W razie wybrania opcji dynamicznej parametr określa metodę pobierania adresu IP z serwera przez ten serwer druku.
Należy zresetować serwer druku, aby zmiany w ustawieniach sieciowych zostały uwzględnione. (Patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
ALL (Wszystkie), GLEANING ONLY (Tylko zbieranie), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (Stałe)
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
wlan.ip.protocol
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (Adres IP sieci Wi-Fi)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień adres IP połączenia bezprzewodowego drukarki.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Połączenie > Wi-Fi > Protokół IP sieci Wi-Fi) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
wlan.ip.addr
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi Subnet (Podsieć Wi-Fi)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień maskę podsieci bezprzewodowej.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Połączenie > Wi-Fi > Protokół IP sieci Wi-Fi) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
wlan.ip.netmask
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi Gateway (Brama sieci Wi-Fi)
Wyświetl i w razie potrzeby zmień domyślną bramę sieci bezprzewodowej.
Aby zapisać zmiany w tym ustawieniu, ustaw opcję Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Połączenie > Wi-Fi > Protokół IP sieci Wi-Fi) na
PERMANENT
(Stałe), a następnie zresetuj serwer druku (patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Dopuszczalne wartości:
Od 000 do 255 dla każdego pola
Powiązane polecenia ZPL:
^ND
Użyte polecenie SGD:
wlan.ip.gateway
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (Adres MAC sieci Wi-Fi)
Wyświetl adres MAC bezprzewodowego serwera druku. Tej wartości nie można modyfikować.
Użyte polecenie SGD:
wlan.mac_addr
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
ESSID
Identyfikator ESSID (Extended Service Set Identification) jest identyfikatorem sieci bezprzewodowej. Określ ESSID dla bieżącej konfiguracji sieci bezprzewodowej.
Dopuszczalne wartości:
Ciąg alfanumeryczny składający się z 32 znaków (domyślnie 125)
Użyte polecenie SGD:
wlan.essid
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi Security (Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi)
Wybierz typ zabezpieczeń używany w sieci bezprzewodowej.
Powiązane polecenia ZPL:
^WX
Użyte polecenie SGD:
wlan.security
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Encryption Setup (Konfiguracja szyfrowania sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (Pasmo sieci Wi-Fi)
Ustaw preferowane pasmo, z którym chcesz się połączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Dopuszczalne wartości:
2,4, 5, Brak
Użyte polecenie SGD:
wlan.band_preference
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Network Communications Setup (Konfiguracja łączności sieciowej)
Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Connection (Połączenie)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (Kod kraju sieci Wi-Fi)
Kod kraju określa kraj, dla którego aktualnie skonfigurowano moduł radiowy sieci bezprzewodowej.
Lista kodów krajów jest specyficzna dla każdej drukarki i zależy od modelu drukarki i jej konfiguracji łączności bezprzewodowej. Lista może w każdej chwili ulec zmianie, dodaniu lub usunięciu wraz z aktualizacją oprogramowania sprzętowego bez powiadomienia.
Aby określić kody krajów dostępne w drukarce, należy użyć polecenia
! U1 getvar "wlan"
, aby zwrócić wszystkie polecenia związane z ustawieniami sieci WLAN. Znajdź polecenie
wlan.country.code
w wynikach i wyświetl kody krajów dostępne dla drukarki.
Użyte polecenie SGD:
wlan.country_code
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Bluetooth
Wybierz tę opcję, jeśli drukarka jest „wykrywalna” w celu parowania urządzeń Bluetooth.
Dopuszczalne wartości:
ON (Wł.) — włączenie modułu radiowego Bluetooth.
OFF (Wył.) — wyłączenie modułu radiowego Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.enable
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Wykrywanie Bluetooth)
Wybierz tę opcję, jeśli drukarka jest „wykrywalna” w celu parowania urządzeń Bluetooth.
Dopuszczalne wartości:
ON (Wł.) — włączenie trybu wykrywania Bluetooth.
OFF (Wył.) — wyłączenie trybu wykrywania Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.discoverable
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Friendly Name (Przyjazna nazwa)
To polecenie ustawia przyjazną nazwę, która jest używana podczas wykrywania usług. Aby zmiany zostały wprowadzone, należy wyłączyć i włączyć drukarkę lub użyć polecenia
device.reset
(patrz Połączenie > Sieci > Resetuj sieć).
Jeśli nie zostanie ustawiona przyjazna nazwa, domyślnie zostanie ustawiony numer seryjny drukarki.
Dopuszczalne wartości:
Ciąg tekstu zawierający 17 znaków
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.friendly_name
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Minimalny tryb zabezpieczeń)
Ten parametr ustawień drukarki służy do ustawiania minimalnego trybu zabezpieczeń Bluetooth. Minimalny tryb zabezpieczeń zapewnia różne poziomy zabezpieczeń, w zależności od wersji modułu radiowego drukarki i oprogramowania sprzętowego drukarki. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku programowania Zebra dostępnym na stronie zebra.com/manuals.
Dopuszczalne wartości:
1, 2, 3, 4
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Specification Version (Wersja specyfikacji)
Ten parametr wyświetla numer wersji biblioteki Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.version
Connection (Połączenie)
Bluetooth
MAC Address (Adres MAC)
Ten parametr wyświetla adres urządzenia Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.address
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Bluetooth Auth. (Uwierzytelnianie Bluetooth)
kod PIN
Umożliwia ustawienie kodu PIN używanego przy włączonym uwierzytelnianiu Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.bluetooth_pin
(aby ustawić kod PIN)
bluetooth.authentication
(aby włączyć uwierzytelnianie)
Connection (Połączenie)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (Powiązanie Bluetooth)
Określa, czy stos Bluetooth „powiąże” lub zapisze klucze połączenia dla urządzeń, które pomyślnie połączą się z drukarką.
Dopuszczalne wartości:
ON (Wł.) — włączenie powiązania Bluetooth.
OFF (Wył.) — wyłączenie powiązania Bluetooth.
Użyte polecenie SGD:
bluetooth.bonding