Menu systemowe
Menu systemowe
View content for :
Product:

Menu systemowe

Wyświetlana opcja menu
Opis opcji menu
System
Language (Język systemu)
W razie potrzeby zmień język wyświetlany przez drukarkę. Zmiana ta ma wpływ na słowa wyświetlane w następujących przypadkach:
 • ekran główny
 • menu użytkownika
 • komunikaty o błędach
 • etykieta konfiguracji drukarki, etykieta konfiguracji sieci i inne etykiety, które można wybrać do drukowania w menu użytkownika
Dopuszczalne wartości:
ENGLISH (angielski), SPANISH (hiszpański), FRENCH (francuski), GERMAN (niemiecki), ITALIAN (włoski), NORWEGIAN (norweski), PORTUGUESE (portugalski), SWEDISH (szwedzki), DANISH (duński), DUTCH (holenderski), FINNISH (fiński), CZECH (czeski), JAPANESE (japoński), KOREAN (koreański), ROMANIAN (rumuński), RUSSIAN (rosyjski), POLISH (polski), SIMPLIFIED CHINESE (chiński uproszczony), TRADITIONAL CHINESE (chiński tradycyjny)
Wybory dla tego parametru są wyświetlane w aktualnych językach, aby ułatwić Ci znalezienie tego, który jesteś w stanie przeczytać.
Powiązane polecenia ZPL:
^KL
Użyte polecenie SGD:
display.language
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
General Setup (onfiguracja ogólna)
Language Język
System
Program Language
Diagnostic Mode (Tryb diagnostyczny)
Za pomocą tego narzędzia diagnostycznego można ustawić wydruk wartości szesnastkowych wszystkich danych odebranych przez drukarkę. (Informacje dodatkowe: patrz Używanie trybu diagnostyki problemów łączności).
Dopuszczalne wartości:
PRINT
(Drukuj) — drukarka drukuje tekst i szesnastkową reprezentację odebranych bajtów danych zamiast drukowania sformatowanych etykiet, które mogą reprezentować dane.
E: Drive
(Dysk) — drukarka zapisuje informacje na swoim dysku E:.
USB Host
— drukarka zapisuje informacje na urządzeniu pamięci hosta USB, jeśli jest ono obecne.
OFF
(Wył.) — normalny tryb pracy drukarki. Wyłączenie i włączenie zasilania powoduje również powrót drukarki do trybu
OFF
(Wył.).
To polecenie nie przechwytuje śledzenia pakietu sieciowego.
Powiązane polecenia ZPL:
~JD
, aby włączyć
~JE
, aby wyłączyć
Użyte polecenie SGD:
input.capture
Przyciski panelu sterowania:
Przytrzymaj przyciski
PAUSE
+
FEED
(Pauza + Podawanie) przez 2 s, gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.
System
Program Language (Język programu)
Command Language (Język poleceń)
Nie wszystkie wartości są akceptowane we wszystkich drukarkach. Użyj polecenia
! U1 getvar "allcv"
, aby zobaczyć zakres wartości obsługiwanych przez drukarkę. Wartości inne niż podane mogą być dostępne w zależności od używanej wersji oprogramowania sprzętowego.
Polecenia
"zpl"
i
"hybrid_xml_zpl"
są równoważne. Jeśli dla polecenia setvar wybrano opcję
"zpl"
, wynik getvar będzie miał zawsze wartość
"hybrid_xml_zpl"
.
Wybierz odpowiedni język poleceń.
Użyte polecenie SGD:
device.languages
System
Program Language (Język programu)
Emulation (Emulacja)
Jeśli w drukarce są zainstalowane aplikacje do emulacji, można je wyświetlić lub włączyć/wyłączyć w tym menu użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do przewodnika użytkownika odpowiedniej emulacji lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem).
System
Program Language (Język programu)
ZBI
Zebra Basic interpreter (ZBI 2.0™) to opcja programowania, którą można zakupić dla danej drukarki. Jeśli chcesz zakupić tę opcję, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Zebra, aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli programy ZBI zostały pobrane do drukarki, możesz wybrać jeden z nich do uruchomienia przy użyciu tego elementu menu. Jeśli w drukarce nie ma żadnego programu, ŻADEN z nich nie zostanie wyświetlony.
Jeśli programy ZBI zostały pobrane, ale żaden nie jest uruchomiony, drukarka wyświetli listę wszystkich dostępnych programów. Aby uruchomić jeden z nich, dotknij opcji
Run
(Uruchom) (podświetlony na biało) pod nazwą programu.
Po uruchomieniu programu wyświetlany jest tylko ten program. Dotknij opcji
Stop
(Zatrzymaj) (podświetlony na biało), aby zakończyć program.
Użyte polecenie SGD:
zbi.key
— pokazuje, czy w drukarce zainstalowano ważną licencję ZBI 2.0.
zbi.enable
— pokazuje, czy opcja ZBI 2.0 jest włączona, czy wyłączona w drukarce.
Opcja
zbi.key
musi być ustawiona na
"enabled"
, a opcja
zbi.enable
na
"on"
, aby funkcja ZBI mogła działać.
System
Settings (Ustawienia)
Display Time Format (Format zegara wyświetlacza)
Wybierz format godziny używany przez drukarkę.
Dopuszczalne wartości:
12-godzinny, 24-godzinny
Użyte polecenie SGD:
device.idle_display_value
System
Settings (Ustawienia)
Password Level (Poziom ochrony hasłem)
Wybierz poziom ochrony hasłem dla pozycji menu użytkownika.
Dopuszczalne wartości:
Wybrane, wszystkie, żadne
Użyte polecenie SGD:
display.password.level
System
Settings (Ustawienia)
Set Password (Ustaw hasło)
Ustaw nowe hasło drukarki dla elementów menu chronionych poprzednim parametrem. Domyślne hasło to
1234
.
Dopuszczalne wartości:
Liczby 0–9
Powiązane polecenia ZPL:
^KP
System
Settings (Ustawienia)
Power Up Action (Czynność podczas uruchamiania)
Ustaw czynność drukarki, która ma być wykonana podczas sekwencji uruchamiania.
Dopuszczalne wartości:
CALIBRATE (Kalibracja) — regulacja poziomów i progów czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
FEED (Podawanie) — podawanie etykiet do pierwszego punktu rejestracji.
LENGTH (Długość) — określa długość etykiety na podstawie bieżących wartości czujnika i podaje nośnik do następnej siatki.
NO MOTION (Brak ruchu) — informuje drukarkę, aby nie przesuwać nośnika. Należy ręcznie upewnić się, że taśma jest ustawiona prawidłowo lub nacisnąć przycisk Feed (Podawanie), aby ustawić następną siatkę.
SHORT CAL (Krótka kalibracja) — ustawienie progów nośników i taśmy bez regulacji wzmocnienia czujnika, określenie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
Powiązane polecenia ZPL:
^MF
Użyte polecenie SGD:
ezpl.power_up_action
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
System
Settings (Ustawienia)
Head Close Action (Czynność po zamknięciu głowicy)
Ustaw czynność drukarki, która ma być wykonana po zamknięciu głowicy drukującej.
Dopuszczalne wartości:
CALIBRATE (Kalibracja) — regulacja poziomów i progów czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
FEED (Podawanie) — podawanie etykiet do pierwszego punktu rejestracji.
LENGTH (Długość) — określa długość etykiety na podstawie bieżących wartości czujnika i podaje nośnik do następnej siatki.
NO MOTION (Brak ruchu) — informuje drukarkę, aby nie przesuwać nośnika. Należy ręcznie upewnić się, że taśma jest ustawiona prawidłowo lub nacisnąć przycisk Feed (Podawanie), aby ustawić następną siatkę.
SHORT CAL (Krótka kalibracja) — ustawienie progów nośników i taśmy bez regulacji wzmocnienia czujnika, określenie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
Powiązane polecenia ZPL:
^MF
Użyte polecenie SGD:
ezpl.head_close_action
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
System
Settings (Ustawienia)
Batch Counter (Licznik partii)
Określa, czy liczniki partii będą wyświetlane na panelu sterowania drukarki.
Dopuszczalne wartości:
Yes, No (Tak, Nie)
Użyte polecenie SGD:
display.batch_counter
System
Settings (Ustawienia)
Screen Calibration (Kalibracja ekranu)
Dotknij każdego krzyżyka, aby skalibrować ekran.
System
Settings (Ustawienia)
Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne)
Przywróć domyślne ustawienia fabryczne określonej drukarki, serwera druku i sieci. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie. Ten element menu jest dostępny w dwóch menu użytkownika z różnymi wartościami domyślnymi dla każdego z nich.
Dopuszczalne wartości:
PRINTER (Drukarka) — przywraca wszystkie parametry, poza ustawieniami sieciowymi, do domyślnych ustawień fabrycznych. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie.
NETWORK (Sieć) — ponowna inicjalizacja przewodowego lub bezprzewodowego serwera druku drukarki. W przypadku bezprzewodowego serwera druku drukarka również ponownie połączy się z siecią bezprzewodową.
LAST SAVED (Ostatnio zapisane) — ładuje ostatnie, zapisane na stałe ustawienia.
Powiązane polecenia ZPL:
PRINTER (Drukarka) —
^JUF
NETWORK (Sieć) —
^JUN
LAST SAVED (Ostatnio zapisane) —
^JUR
Przyciski panelu sterowania:
PRINTER (Drukarka) — przytrzymaj
FEED
(Podawanie) +
PAUSE
(Pauza) podczas uruchamiania drukarki, aby przywrócić wartości fabryczne parametrów drukarki.
NETWORK (Sieć) — przytrzymaj
CANCEL
(Anuluj) +
PAUSE
(Pauza) podczas uruchamiania drukarki, aby przywrócić wartości fabryczne parametrów drukarki.
LAST SAVED (Ostatnio zapisane) — nie dotyczy
Strona internetowa drukarki:
PRINTER (Drukarka) —
View and Modify Printer Settings
Restore Default Configuration
(Wyświetlanie i modyfikowanie ustawienie drukarki > Przywróć konfigurację domyślną)
NETWORK (Sieć) —
Print Server Settings
Reset Print Server
(Ustawienia serwera druku > Resetuj serwer druku)
LAST SAVED (Ostatnio zapisane) —
View and Modify Printer Settings
Restore Saved Configuration
(Wyświetlanie i modyfikowanie ustawienie drukarki > Przywróć zapisane konfiguracje)
System
Settings
Print: System Settings (System > Ustawienia > Drukuj: ustawienia systemu)
Drukuje etykietę z konfiguracją drukarki. Poniżej znajduje się przykładowa etykieta.
Powiązane polecenia ZPL:
~WC
Przyciski panelu sterowania:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:*
 • Przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj) podczas uruchamiania drukarki. (Poprzednio nazywany testem wewnętrznym ANULOWANIA).
 • Przytrzymaj
  FEED
  (Podawanie) +
  CANCEL
  (Anuluj) przez 2 s, gdy drukarka jest w stanie gotowości.
* Drukuje etykietę z konfiguracją drukarki i etykietę z konfiguracją sieci.
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings
Print Listings on Label
* (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawienie drukarki > Drukuj konfiguracje na etykiecie)
* Drukuje etykietę z konfiguracją drukarki i etykietę z konfiguracją sieci.
System
Energy Saving (Oszczędzanie energii)
Energy Star
Po włączeniu trybu Energy Star drukarka przechodzi w tryb „czuwania” po upływie określonego czasu, co powoduje zmniejszenie zużycia energii. Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby przywrócić drukarkę do stanu aktywnego.
Dopuszczalne wartości:
ON, OFF (Wł., wył.)
Użyte polecenie SGD:
power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout
(aby ustawić czas bezczynności przed wywołaniem programu Energy Star)