Różne problemy
Różne problemy
View content for :
Product:

Różne problemy

Problem
Możliwa przyczyna
Zalecane rozwiązanie
Problemy z wyświetlaczem
Na panelu sterowania wyświetlany jest język, którego nie rozumiem
Parametr języka został zmieniony za pomocą panelu sterowania lub polecenia oprogramowania sprzętowego.
 1. Na ekranie głównym dotknij opcji
  Menu
  (ikona w lewym dolnym rogu).
 2. Dotknij opcji w górnej części ekranu.
 3. Przewiń listę języków dostępnych w tej opcji menu. Wybory dla tego parametru są wyświetlane w aktualnych językach, aby ułatwić Ci znalezienie tego, który jesteś w stanie przeczytać.
 4. Dotknij języka, który chcesz ustawić, aby go wybrać.
 5. Dotknij ikony
  Home
  (Ekran główny), aby powrócić do ekranu głównego.
Na wyświetlaczu brakuje znaków lub ich części
Wyświetlacz może wymagać wymiany.
Skontaktuj się z technikiem serwisu.
Port hosta USB nie akceptuje urządzenia USB
Drukarka nie akceptuje urządzenia USB lub nie odczytuje plików z urządzenia USB podłączonego do portu hosta USB.
Drukarka obsługuje obecnie tylko dyski USB o pojemności do 1 TB.
Użyj dysku USB o pojemności 1 TB lub mniejszej.
Urządzenie USB może wymagać własnego zasilania zewnętrznego.
Jeśli urządzenie USB wymaga zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączone do sprawnego źródła zasilania.
Parametry drukarki nie są ustawione zgodnie z oczekiwaniami
Zmiany w ustawieniach parametrów nie zostały uwzględnione.
LUB
Niektóre parametry uległy nieoczekiwanej zmianie.
Ustawienie lub polecenie oprogramowania układowego uniemożliwiło zmianę parametru.
Sprawdź formaty etykiet lub ustawienia oprogramowania używanego do wysyłania formatów do drukarki.
W razie potrzeby zapoznaj się z przewodnikiem programowania ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror i WML lub skontaktuj się z technikiem serwisu. Kopia przewodnika jest dostępna na stronie zebra.com/manuals.
Polecenie w formacie etykiety zmieniło parametr z powrotem na poprzednie ustawienie.
Zmiana adresu IP
Drukarka ponownie przypisuje nowy adres IP do serwera druku po pewnym czasie od wyłączenia drukarki.
Ustawienia sieci powodują zmianę przypisania nowego adresu IP.
Jeśli zmiana adresów IP drukarki powoduje problemy, wykonaj poniższe czynności, aby przypisać jej statyczny adres IP:
 1. Dowiedz się, jakie wartości należy przypisać do adresu IP, maski podsieci i bramy serwera druku (przewodowego, bezprzewodowego lub obu).
 2. Zmień odpowiednią wartość protokołu IP na PERMANENT (Stały).
 3. Zmień wartości dla adresu IP, maski podsieci i bramy odpowiedniego serwera druku na takie, które mają pozostać.
 4. Zresetuj sieć, dotykając kolejno
  Menu
  Connections (Połączenia)
  Networks (Sieci)
  Reset Network (Resetuj sieć)
  , a następnie dotknij znacznika wyboru, aby zapisać zmiany.
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
Ręcznie wprowadziłem(-am) adres IP, podsieć i bramę połączenia bezprzewodowego w drukarce, ale drukarka nie nawiązuje połączenia się z siecią przewodową lub bezprzewodową.
Po zmianie wartości należy zresetować sieć drukarki.
Zresetuj sieć, dotykając kolejno
Menu
Connections (Połączenia)
Networks (Sieci)
Reset Network (Resetuj sieć)
, a następnie dotknij znacznika wyboru, aby zapisać zmiany.
Nie określono wartości ESSID.
 1. W przypadku połączenia bezprzewodowego określ wartość ESSID odpowiadającą wartości używanej przez router bezprzewodowy, używając następującego polecenia Set/Get/Do:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  gdzie „value” oznacza identyfikator ESSID (czasami nazywany identyfikatorem SSID sieci) routera. Z tyłu routera można znaleźć naklejkę z domyślnymi informacjami dotyczącymi routera.
  Jeśli domyślne informacje zostały zmienione, należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania wartości ESSID.
 2. Jeśli drukarka nadal nie nawiązuje połączenia, zresetuj sieć, dotykając kolejno
  Menu
  Connections (Połączenia)
  Networks (Sieci)
  Reset Network (Resetuj sieć)
  , dotknij znacznika wyboru, aby zapisać zmiany, a następnie wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
Wartość ESSID lub inna wartość nie została określona prawidłowo.
 1. Wydrukuj etykietę konfiguracji sieci i sprawdź, czy wartości są prawidłowe.
 2. W razie potrzeby wprowadź poprawki.
 3. Zresetuj sieć, dotykając kolejno
  Menu
  Connections (Połączenia)
  Networks (Sieci)
  Reset Network (Resetuj sieć)
  , a następnie dotknij znacznika wyboru, aby zapisać zmiany.
Problemy z kalibracją
Automatyczna kalibracja nie powiodła się.
Nośnik lub taśma są nieprawidłowo załadowane.
Upewnij się, że nośnik i taśma są prawidłowo załadowane. Patrz Ładowanie taśmy i Ładowanie nośnika.
Czujniki nie mogą wykryć nośnika lub taśmy.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Czujniki są zabrudzone lub nieprawidłowo ustawione.
Upewnij się, że czujniki są czyste i prawidłowo ustawione.
Rodzaj nośnika jest ustawiony nieprawidłowo.
Ustaw w drukarce odpowiedni rodzaj nośnika (odstęp/nacięcie, ciągły lub oznaczony).
Etykiety nieciągłe są traktowane jako etykiety ciągłe.
Drukarka nie została skalibrowana pod kątem używanego nośnika.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Drukarka jest skonfigurowana do obsługi nośników ciągłych.
Ustaw w drukarce odpowiedni rodzaj nośnika (odstęp/nacięcie, ciągły lub oznaczony).
Drukarka blokuje się
Wszystkie kontrolki świecą się, na wyświetlaczu nic nie jest widoczne, a drukarka blokuje się.
Wewnętrzna usterka elektroniczna lub oprogramowania sprzętowego.
Wyłącz i włącz zasilanie drukarki. Jeśli problem nie zniknie, wezwij technika serwisu.
Drukarka blokuje się podczas uruchamiania.
Usterka głównej płyty logicznej.