ekran główny
ekran główny
View content for :
Product:

ekran główny

Na ekranie głównym wyświetlany jest bieżący stan drukarki i można uzyskać dostęp do menu drukarki. Można obrócić obraz drukarki o 360 stopni, aby wyświetlić go pod dowolnym kątem.
Jeśli kolor tła ekranu głównego jest żółty lub czerwony, drukarka jest w stanie alarmu lub błędu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany alarmów i błędów.
Na karcie
Print Status
(Stan drukowania) ekranu głównego znajdują się następujące elementy:
  • Menu — umożliwia zmianę ustawień drukarki. Patrz Menu użytkownika.
  • Wizards (Kreatory) — umożliwiają zmianę ustawień drukarki poprzez wyświetlanie monitów. Patrz Kreatory drukarki.
  • Shortcuts (Skróty) — umożliwia szybki dostęp do najnowszych elementów menu i zapisywanie ulubionych. Dotknij ikony zaciemnionego serca obok pozycji menu, aby zapisać ją na liście ulubionych. Elementy w ulubionych są wyświetlane w kolejności, w jakiej zostały zapisane.