Panel sterowania
Panel sterowania
View content for :
Product:

Panel sterowania

1
Kontrolka
STATUS
(Stan)
Te kontrolki pokazują bieżący stan drukarki. Informacje dodatkowe: patrz Kontrolki.
2
Kontrolka
PAUSE
(Pauza)
3
Kontrolka
DATA
(Dane)
4
Kontrolka
SUPPLIES
(Materiały)
5
Kontrolka
NETWORK
(Sieć)
6
Kolorowy wyświetlacz dotykowy
pokazuje stan działania drukarki i umożliwia użytkownikowi poruszanie się po systemie menu.
7
Naciśnięcie przycisku
PAUSE
(Pauza) powoduje uruchomienie lub zatrzymanie działania drukarki.
8
Każde naciśnięcie przycisku
FEED
(Podawanie) wymusza podawanie jednej czystej etykiety.
9
Przycisk
CANCEL
(Anuluj) anuluje formaty etykiet po zatrzymaniu drukarki.
  • Jednokrotne naciśnięcie anuluje następny format etykiety.
  • Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2 s powoduje anulowanie wszystkich formatów etykiet.