Instaliranje microSD kartice
Instaliranje microSD kartice
View content for :
Product:

Instaliranje microSD kartice

 1. Pridržavajte se odgovarajućih mera opreza za elektrostatičko pražnjenje (ESD) da biste izbegli oštećivanje microSD kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je operater pravilno uzemljen.
 2. Izvucite držač kartice iz uređaja.
  uklonite držač kartice
 3. Postavite kraj microSD kartice sa kontaktima okrenutim nagore u držač kartice.
  Stavite SD karticu u držač
 4. Okrenite microSD karticu nadole.
 5. Pritisnite karticu u držač kartice i uverite se da je legla na mesto.
 6. Ponovo instalirajte držač kartice.
  umetnite držač kartice