Instaliranje SIM kartice
Instaliranje SIM kartice

Instaliranje SIM kartice

 1. Koristite isključivo nano SIM karticu.
  Pridržavajte se odgovarajućih mera opreza za elektrostatičko pražnjenje (ESD) da biste izbegli oštećivanje SIM kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je korisnik pravilno uzemljen.
 2. Izvucite držač kartice iz uređaja.
  Izvucite držač SIM kartice
 3. Okrenite držač kartice.
 4. Postavite kraj SIM kartice sa kontaktima okrenutim nagore u držač kartice.
  Stavite SIM karticu u držač.
 5. Okrenite SIM karticu nadole.
 6. Pritisnite SIM karticu u držač kartice i uverite se da je legla na mesto.
 7. Ponovo okrenite držač kartice i vratite ga na mesto.
  Ponovo instalirajte držač SIM kartice.