Instaliranje microSD kartice
Instaliranje microSD kartice

Instaliranje microSD kartice

Slot za microSD karticu pruža sekundarnu trajnu memoriju. Slot se nalazi ispod baterije. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa karticom i pridržavajte se preporuka proizvođača za upotrebu.
Pridržavajte se odgovarajućih mera opreza za elektrostatičko pražnjenje (ESD) da biste izbegli oštećivanje microSD kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je operater pravilno uzemljen.
 1. Otvorite vrata za pristup.
  Uklanjanje poklopca za microSD iz unutrašnjosti uređaja.
 2. Pomerite držač microSD kartice u otvoreni položaj.
  Slika držača microSD kartice sa strelicom koja pokazuje udesno za otvoren položaj.
 3. Podignite poklopac držača microSD kartice.
  Slika poklopca držača microSD kartice koji se otvara udesno.
 4. Umetnite microSD karticu u držač kartice i proverite da li je kartica legla u jezičke za držanje sa obe strane otvora.
  Slika umetanja microSD kartice.
 5. Zatvorite držač microSD kartice.
  Slika zatvaranja držača microSD kartice.
 6. Pomerite držač microSD kartice u zaključani položaj.
  Slika držača microSD kartice u zaključanom položaju.
  Pristupni poklopac morate da vratite na mesto i bezbedno postavite kako bi se osiguralo pravilno zaptivanje uređaja.
 7. Vratite vrata za pristup.
  Vraćanje poklopca microSD kartice na uređaj.