Sklapanje dodatka za nošenje na nadlanici sa spoljnom antenom
Sklapanje dodatka za nošenje na nadlanici sa spoljnom antenom

Sklapanje dodatka za nošenje na nadlanici sa spoljnom antenom

 1. Umetnite kabl u džep, a zatim provucite kabl kroz otvor na džepu.
 2. Postavite antenu tako da se poklapa sa slikom na džepu, a zatim umetnite antenu u džep.
 3. Umetnite kabl u slot koji je najbliži anteni.
 4. Provucite kabl kroz traku za nošenje oko ručnog zgloba i usmerite ga na razdvajanju, pa provucite kabl kroz najdalji slot, kao što je prikazano na slici. Jednom rukom uvlačite kabl dok ga drugom usmeravate.
 5. Umetnite kraj trake za nošenje oko ručnog zgloba u uski otvor.
 6. Povucite traku koja se nalazi na dodatku za nošenje na nadlanici.
 7. Postavite traku za nošenje oko ručnog zgloba na dodatak za nošenje na nadlanici tako što ćete ih spojiti pomoću kuke i omče.
 8. Umetnite kabl okidača i dugme kroz slot okidača na traci za nošenje na ručnom zglobu.
 9. Umetnite traku kroz slotove za traku na dodatku na nošenje na nadlanici, a zatim je pričvrstite pomoću kuke i omče.
 10. Povežite kabl na dodatak za nošenje na nadlanici.
 11. Postavite dodatak za nošenje na nadlanici tako što ćete gurnuti ruku kroz traku i dodatak, tako da palac provučete kroz manji otvor, a preostale prste kroz veći otvor.
 12. Provucite traku kroz kopču i pričvrstite kraj trake pomoću kuke i omče. Podesite traku za nošenje na račnom zglobu u udoban položaj, tako da dobro prianja, pritezanjem ili otpuštanjem trake.
 13. Podesite traku za nošenje oko ručnog zgloba u udoban položaj pritezanjem ili otpuštanjem trake, a zatim fiksirajte kraj trake pomoću kuke i omče.
 14. Postavite osnovni uređaj na dodatak za nošenje na nadlanici.
Sklopljena konfiguracija izgleda ovako.