Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)
Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)

Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)

Svi moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je podrazumevano postavljen u položaj OFF (Isključeno).
Možete da postavite prekidač u položaj ON (Uključeno) kako bi se štampač automatski uključio kada se poveže u aktivan izvor napajanja naizmeničnom strujom. Da biste aktivirali režim, pogledajte Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje.
Režim za oporavak nakon nestanka struje dostupan je SAMO na štampačima koji imaju instaliran modul za povezivanje štampača.
Detaljne informacije o režimima i ponašanjima napajanja ON (Uključeno) i OFF (Isključeno) potražite u odeljku Kontrole za operatera: Dugme
POWER
(Napajanje): Režim oporavka nakon nestanka struje.