Uklanjanje modula za povezivanje štampača
Uklanjanje modula za povezivanje štampača

Uklanjanje modula za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje se mogu lako ukloniti kako biste promenili konfiguraciju ili popravili hardver štampača.
U načelu, ne bi trebalo da uklanjate i zamenjujete module za povezivanje. To nije deo uobičajenog rada štampača.
Ako ipak morate da uklonite module:
  1. Isključite iz štampača kabl za Ethernet ili serijski interfejs.
  2. Uklonite vrata za pristup modulu tako što ćete vrhom prsta gurnuti nadole gornju stranu vrata kako biste oslobodili rezu. Povucite vrata nadole da biste ih uklonili.
  3. Ponovo povežite kabl za interfejs u modul za povezivanje i obezbedite kabl.
  4. Blago povucite kabl za interfejs koji je pričvršćen za modul za povezivanje. Lagano izvucite modul iz štampača.
  5. Postavite drugi modul za povezivanje ili ponovo postavite vrata za pristup modulu za povezivanje. Poravnajte ih sa donjom ivicom pristupnog otvora i gurnite ih nagore da bi nalegla na mesto.