Interfejs serijskog porta
Interfejs serijskog porta

Interfejs serijskog porta

U sledećoj tabeli navedeni su konektori za funkciju Zebra Auto-Detecting DTE i DCE na način na koji je povezana sa 9-pinskim RS-232 interfejsom:
Pin
DTE
DCE
Opis (DTE)
1
5 V
Ne koristi se.
2
RXD
TXD
Prima podatke (RXD) unete u štampač.
3
TXD
RXD
Prenosi podatke (TXD) koji se šalju sa štampača.
4
DTR
DSR
Terminal za podatke je spreman (DTR) za izlaz sa štampača – kontroliše se kada host može da šalje podatke.
5
GND
GND
Kolo je uzemljeno.
6
DSR
DTR
Skup podataka je spreman (DSR) za unos u štampač.
7
RTS
CTS
Zahtev za slanje (RTS) za izlaz sa štampača – uvek aktivan kada je napajanje štampača uključeno.
8
CTS
RTS
Dostupno za slanje (CTS) – Ne koristi je štampač.
9
5 V
+5 V pri 0,75 A – struja FET kola je ograničena.
Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port, USB port ili oba neće premašiti ukupno 0,75 A.
Ako izaberete opciju potvrde
XON/XOFF
tokom podešavanja upravljačkog programa štampača, protokom podataka će upravljati ASCII kontrolni kodovi
DC1
(
XON
) i
DC3
(
XOFF
). DTR kontrolni vod neće imati efekta.
Štampač je konfigurisan kao uređaj sa opremom terminala podataka (DTE). Da biste povezali štampač sa drugim DTE uređajima, kao što je serijski priključak računara, koristite RS-232 ukršteni kabl za modem i pinove prikazane u nastavku.
Prilikom povezivanja štampača pomoću RS-232 interfejsa sa opremom za komunikaciju podacima (DCE), poput modema, koristite standardni RS-232 (pravolinijski) kabl za interfejs i pinove prikazane u nastavku.