Indikatori i kontrole baterije
Indikatori i kontrole baterije

Indikatori i kontrole baterije

Opciona baterija štampača ima jednostavan korisnički interfejs sa jednim dugmetom i četiri LED indikatora, za upravljanje i prikazivanje statusa i ispravnosti baterije. Baterija predstavlja UPS (uređaj za neprekidno napajanje) za štampač. Više informacija o korišćenju baterije i o režima za uštedu energije (režim mirovanja, isključivanje itd.) potražite u odeljku Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom.
Zadnja strana baterije
1
Dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom)
Prednja strana baterije
1
Indikator ispravnosti
2
Indikatori nivoa napunjenosti (3)
3
Indikator ispravnosti
4
Indikatori nivoa napunjenosti (3)
(Dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom)) – koristi se za upravljanje baterijama koje su u štampaču i izvan njega.
Da biste dopremili napajanje bateriji...
Pritisnite i otpustite
Battery Control
(Upravljanje baterijom).
Budi bateriju iz režima mirovanja ili režima isključivanja dopremanjem napajanja.
Baterija obavlja samoproveru statusa ispravnosti i napunjenosti i prikazuje nivo napunjenosti na 10 sekundi odmah po završetku provere ispravnosti unutrašnje baterije.
Svi indikatori baterije se istovremeno uključuju i isključuju tri puta.
U tom trenutku imate na raspolaganju jedan minut da uključite napajanje štampača pritiskom na dugme štampača
POWER
(Napajanje). Ako ne pritisnete na dugme tokom datog vremenskog okvira, baterija se vraća u režim mirovanja ili režim isključivanja.
Da biste aktivirali režim isključivanja...
Pritisnite i zadržite
Battery Control
(Upravljanje baterijom) 10–11 sekundi, a zatim ga otpustite.
Baterija će početi da se isključuje.
Oko tri sekunde kasnije svi LED indikatori baterije zatreperiće tri puta da bi ukazali da je baterija isključena.
(Indikator ispravnosti baterije) – Prikazuje status napunjenosti i ispravnosti baterije.
Zelena
Dobra ispravnost. Baterija je potpuno napunjena i spremna za rad.
Narandžasta
Punjenje. Napajanje štampača je isključeno.
Crvena
Došlo je do interne greške baterije. Uklonite bateriju i pogledajte Rešavanje problema.
Crvena, treperi
Greška pri punjenju – temperatura baterije je preniska ili previsoka ili je došlo do greške internog praćenja ili drugi tip greške.
(Indikator nivoa napunjenosti baterije) – prikazuje status napunjenosti i ispravnost baterije.
Zelena, sve tri linije neprekidno svetle
Baterija je potpuno napunjena.
Zelena, dve linije svetle neprekidno zeleno, a gornja zelena linija treperi.
Nivo napunjenosti baterije je manji od potpunog.
Zelena, jedna zelena linija treperi
Vreme je da napunite bateriju.
Narandžasta
Baterija se puni.
Nijedna linija ne svetli.
Potrebno je punjenje baterije, ali indikator ispravnosti baterije treperi kada se pritisne dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom). Štampač nije moguće uključiti. Pogledajte Rešavanje problema.