Kontrole za operatera
Kontrole za operatera

Kontrole za operatera

Primarne kontrole korisničkog interfejsa nalaze se na prednjoj strani uređaja.
U zavisnosti od stanja štampača, indikatori štampača mogu da budu isključeni (ne svetle) ili da svetle crvenom, zelenom ili žutom bojom – bilo da trepere ili neprekidno svetle po različitim šablonima – kako bi ukazali na status i aktivnosti štampača. Pogledajte Rešavanje upozorenja i grešaka.
1
Indikator statusa
2
Indikator pauze
3
Indikator podataka
4
Indikator potrošnog materijala
5
Indikator mreže
6
Dugme
CANCEL
(Otkaži)
7
Dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred)
8
Dugme
PAUSE
(Pauza)
9
Dugme
POWER
(Napajanje)
(Dugme
POWER
) – Koristi se za uključivanje i isključivanje napajanja štampača i za pokretanje stanja mirovanja sa malom potrošnjom energije i stanja aktiviranja.
Obavezno isključite napajanje štampača pre uključivanja ili isključivanja svih kablova interfejsa za komunikaciju i kablova za napajanje. Napajanje štampača mora da bude isključeno prilikom instaliranja upravljačkih programa štampača.
Režim prvobitnog uključivanja
Pritisnite
POWER
(Napajanje) da biste dopremili napajanje štampaču.
Indikatori štampača trepere u različitim kombinacijama nekoliko sekundi dok se štampač pokreće, obavlja samodijagnostiku i provere konfiguracije i integriše opcione komponente, ako su instalirane.
Indikator statusa počinje neprekidno da svetli zeleno. Štampač je sada spreman za štampanje.
Režim mirovanja
Pritisnite jednom i otpustite
POWER
(Napajanje) da biste aktivirali režim mirovanja štampača.
Štampač se isključuju nakon čuvanja različitih informacija o konfiguraciji i statusu u memoriji. Svi indikatori su isključeni, osim indikatora statusa koji se sporo uključuje i isključuje kako bi ukazao da je štampač u režimu mirovanja.
Isključivanje napajanja sa odloženim režimom mirovanja
Ovaj režim omogućava da pokrenete grupni zadatak za štampanje i da prebacite štampač u stanje sa malom potrošnjom energije (režim mirovanja) nakon što se zadatak za štampanje završi. Pritisnite i zadržite dugme
POWER
(Napajanje) od 4 do 9 sekundi da biste aktivirali ovaj režim.
Isključivanje napajanja (isključivanje)
Da biste isključili napajanje štampača, pritisnite i zadržite dugme
POWER
(Napajanje) od 4 do 9 sekundi.
Štampač će se resetovati i pokrenuti početnu sekvencu uključivanja.
Režim oporavka nakon nestanka struje (podržava dva režima: režim mirovanja i režim isključivanja i odlaganje režima mirovanja)
Režim za oporavak nakon nestanka struje dostupan je SAMO na štampačima koji imaju instaliran (opcioni) modul za povezivanje štampača.
Da biste aktivirali ovaj režim, pogledajte Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje).
Kada je ovaj režim aktiviran, štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
(Dugme
CANCEL
(Otkaži)) – Pritiskom na ovo dugme otkazujete zadatke za štampanje.
Da biste otkazali štampanje sledećeg formata (nalepnica, oznaka itd.) u baferu štampača...
Pritisnite
CANCEL
(Otkaži) jedanput.
Da biste otkazali štampanje SVIH formata na čekanju (nalepnice, oznake itd.) u baferu štampača...
Pritisnite i zadržite dugme
CANCEL
(Otkaži) dve sekunde.
(Dugme
FEED
/Advance (Uvlačenje/Unapred)) – pomeranje nalepnice (obrazac/format štampe) unapred.
Da biste uvukli jednu nalepnicu (npr. uvlačenje medija za jednu dužinu praznog obrasca/formata nalepnice, računa, oznake, karte itd. unapred)...
Sačekajte da štampač prestane sa štampanjem, a zatim pritisnite i otpustite dugme
FEED
(Uvlačenje).
Da biste ponovo odštampali poslednju nalepnicu...
Koristite SGD komandu
ezpl.reprint_mode
.
Ako se štampač isključi ili resetuje tokom operacije štampanja, svi sačuvani zadaci koji su primljeni i sačuvani u baferu štampača biće potpuno obrisani. Da biste izbegli gubitak zadatka ako se nalepnica ne odštampa, pošaljite komandu
ezpl.reprint_mode
štampaču.
(Dugme
Pause
(Pauza)) – Pritiskom na ovo dugme pauzira se štampanje i pomeranje medija.
Da biste zaustavili aktivnosti štampanja i aktivirali režim pauze na štampaču...
Pritisnite
PAUSE
(Pauza).
Štampač će dovršiti štampanje nalepnice koja se štampa, a zatim će preći u režim pauze.
Indikator pauze svetli narandžasto (narandžasto/žuto) kako bi ukazao na režim pauze.
Da biste vratili štampač u normalan rad nakon aktiviranja režima pauze...
Pritisnite
PAUSE
(Pauza).
Ako je zadatak štampanja više nalepnica (obrazac/format) bio u toku – ili ako je drugi zadatak štampanja bio u redu za čekanje pre aktiviranja režima pauze – štampač će izaći iz režima pauze i nastaviti sa štampanjem.
(Indikator statusa i napajanja štampača) – Ukazuje na sveobuhvatni status ispravnosti i funkcionisanja štampača.
Zelena
Štampač je spreman za prijem podataka i štampanje.
Zelena, sporo i kontinuirano se uključuje i isključuje
Štampač je u režimu mirovanja.
Crvena
  • Nestalo je medija u štampaču.
  • Štampač je naišao na grešku prilikom pokušaja da prepozna medij.
  • Otvoren je poklopac ili glava za štampanje.
  • Potvrda identiteta glave za štampanje nije uspela.
Narandžasta
  • Stanje previsoke temperature glave za štampanje je otkriveno.
  • Element glave za štampanje je neispravan.
  • Štampač nema memorije za skladištenje dodatnog sadržaja (formata, grafika, fontova itd.).
  • Došlo je do greške sa napajanjem za USB host/serijski port.
Narandžasta, treperi
Stanje preniske temperature glave za štampanje je otkriveno.
Crvena, treperi (za indikator statusa i indikator pauze)
Stanje previsoke temperature glave za štampanje je otkriveno.
Sačekajte da se glava za štampanje ohladi, a zatim ponovo pokrenite štampač.
(Indikator pauze) – Kada ovaj indikator svetli, to znači da je štampač u režimu pauze.
U režimu pauze možete da pritisnete
Cancel
(Otkaži) da biste otkazali jednu ili više nalepnica (obrazaca štampanja) u redu za čekanje štampanja.
Narandžasta
Štampač je pauziran.
Svi zadaci štampanja, uvlačenje nalepnice i druge rutine štampanja se obustavljaju.
Da bi štampač izašao iz režima pauze i nastavio sa operacijama štampanja, pritisnite dugme
PAUSE
(Pauza).
Crvena, treperi (za indikator statusa i indikator pauze istovremeno)
Ukazuje na stanje previsoke temperature glave za štampanje.
Sačekajte da se glava za štampanje ohladi, a zatim ponovo pokrenite štampač.
(Indikator podataka) – Ukazuje na status aktivnosti prenosa podataka.
Isključeno
Podaci se ne prenose.
Zelena
Operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.
Zelena, treperi
Prenos podataka je u toku.
Narandžasta, treperi
Nestalo je memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).
(Indikator potrošnog materijala) – Ukazuje na status ubacivanja medija (nalepnica, račun, oznake itd.).
Crvena
Nestalo je medija u štampaču.
(Indikator mreže) – označava aktivnost i status mreže.
Narandžasta
Detektovana je 10-base Ethernet (LAN) veza.
Narandžasta, treperi
Potvrda identiteta Wi-Fi (WLAN) veze je u toku.
Zelena
Detektovana je 10/100 Ethernet (LAN) veza ili snažan Wi-Fi (WLAN) signal i veza.
Zelena, treperi
Povezan na Wi-Fi (WLAN) vezu sa slabim signalom.
Crvena
Detektovana je neispravna Ethernet (LAN) ili Wi-Fi (WLAN) veza.
Crvena, treperi
Povezivanje sa Wi-Fi (WLAN) mrežom.