Otvaranje štampača
Otvaranje štampača

Otvaranje štampača

Otvaranje štampača ili pristupanje odeljku za medije biće potrebno radi rutinskih radnji vezanih za štampač, kao što su umetanje medija i čišćenje odeljka.
  1. Povucite bravice za otpuštanje ka sebi i podignite poklopac.
    Pridržavajte se odgovarajućih mera predostrožnosti po pitanju elektrostatičkog pražnjenja prilikom rukovanja komponentama koje su osetljive na statički elektricitet, kao što su štampane ploče i glave za štampanje, da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje komponenti štampača.