Čišćenje glave za štampanje
Čišćenje glave za štampanje

Čišćenje glave za štampanje

Da biste postigli optimalan učinak štampanja, očistite glavu za štampanje svaki put kada umetnete novu rolnu medija.
Uvek koristite novu olovku za čišćenje na glavi za štampanje. Stare, upotrebljene olovke za čišćenje prenose zagađivače od prethodne upotrebe koji mogu da oštete glavu za štampanje.
Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.
Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca pridržavajte se bezbednosnih procedura za statički elektricitet. Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju.
  1. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Čistite od sredine prema spolja.
    Na taj način će se lepljivi materijal sa ivica medija preneti na oblast van putanje medija.
  2. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač da biste omogućili da se sve očišćene površine u potpunosti osuše.