Ostali postupci za održavanje štampača
Ostali postupci za održavanje štampača

Ostali postupci za održavanje štampača

Ne postoje druge procedure održavanja na nivou korisnika osim onih opisanih u ovom odeljku. Više informacija o dijagnostikovanju problema sa štampačem i štampanjem potražite u odeljku Rešavanje problema.