Baterija za Real-Time Clock (RTC)
Baterija za Real-Time Clock (RTC)

Baterija za Real-Time Clock (RTC)

Real Time Clock (RTC) dostupan je sa štampačima u kojima su opcije umrežavanja fabrički instalirane i koje su uparene pomoću funkcije Zebra Print Touch. Pogledajte Zebra Print Touch.
Baterija za RTC ima procenjeni radni vek od približno 10 godina. Korisnik ne može da je zameni. Obratite se ovlašćenom Zebra serviseru radi zamene baterije za RTC. Detalje o garanciji za štampač i komponente štampača potražite na Zebra veb-lokaciji zebra.com/warranty.
Baterija za RTC štampača je baterija od tri volta. Ako štampač neprekidno daje zakasnelu vremensku oznaku, to obično ukazuje na praznu ili skoro praznu bateriju za RTC. Zamenu baterije mora da obavi kvalifikovani serviser. Koristite isključivo rezervnu bateriju koju je odobrila kompanija Zebra.
NEMOJTE izazivati kratak spoj na bateriji. U suprotnom, može da dođe do pregrevanja, požara ili pucanja baterije. Istom logikom, bateriju NEMOJTE zagrevati, rasklapati niti odlagati u vatru.
Reciklirajte baterije u skladu sa lokalnim smernicama i propisima. Umotajte bateriju prilikom odlaganja ili skladištenja da biste izbegli kratak spoj.