Izbor režima štampanja
Izbor režima štampanja

Izbor režima štampanja

Koristite režim štampanja koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.
Da biste podesili štampač da koristi dostupni režim štampanja, pogledajte komandu
^MM
u ZPL vodiču za programiranje. Priručnik je dostupan na lokaciji zebra.com/support.
Medij u rolni i preklopni medij koriste istu putanju medija tokom štampanja.