Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje
Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Ako je modul za povezivanje štampača instaliran u štampaču: štampač se može konfigurisati da se sam ponovo pokrene nakon nestanka struje.
Modul za povezivanje štampača ima prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je isključen (u položaju OFF). Kada je prekidač uključen (u položaju ON), štampač će se automatski uključiti kada ga uključite u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje ili elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
  1. Isključite utikač za jednosmernu struju i priključke interfejsa sa zadnje strane štampača.
  2. Uklonite vrata za pristup modulu i modul za povezivanje. Pogledajte Uklanjanje modula za povezivanje štampača.
  3. Promenite položaj prekidača AUTO (režim oporavka nakon nestanka struje) iz položaja OFF (Isključeno) u položaj ON (Uključeno).
  4. Ponovo postavite modul za povezivanje i vrata za pristup modulu. Pogledajte Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula ili Instaliranje modula serijskog porta.
  5. Ponovo povežite utikač za jednosmernu struju i kablove interfejsa sa štampačem.
Režim oporavka nakon nestanka struje je omogućen.