Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija
Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija

Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija

Štampač koristi dva načina prepoznavanja za širok spektar medija:
  • Transmisivno prepoznavanje centralne oblasti, za kontinuirane medije i medije sa nalepnicom sa prorezom/mrežom.
  • Pokretno (reflektivno) prepoznavanje pune širine, za označavanje formata (dužine) štampe pomoću crnih oznaka, crnih linija, ureza ili rupa.
Tip medija
Metod prepoznavanja
Medij sa mrežom/prorezom
Štampač prepoznaje razliku između nalepnice i podloge kako bi odredio dužinu formata za štampanje.
Kontinuirani mediji u rolni
Štampač prepoznaje samo karakteristike medija. Dužina formata za štampanje podešava se programiranjem (upravljačkim programom ili softverom) ili dužinom poslednjeg sačuvanog obrasca.
Medij sa crnom oznakom
Štampač prepoznaje početak oznake i razdaljinu do početka sledeće crne oznake da bi izmerio dužinu formata za štampanje.
Za druge uobičajene medije i varijacije podešavanja, pogledajte nešto od sledećeg: