Pokretanje SmartCal kalibracije medija
Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Kada ubacite medij, štampaču su potrebne informacije o mediju pre štampanja da bi optimalan rad bio omogućen. Štampač automatski određuje tip medija (veb/prorez, crna oznaka/urez ili kontinuirani) i meri karakteristike medija. Međutim, ako se tip medija koji ste ubacili razlikuje po tipu, veličini ili seriji od prethodnog medija koji je bio ubačen, morate da kalibrišete novi medij primenjujući ovaj postupak.
Nakon što dovršite početnu kalibraciju na određeni medij, NE morate da obavljate dodatne kalibracije svaki put kada se medij menja, po uslovom da je medij istog tipa i iz iste serije. Štampač automatski meri medij da bi uneo korekcije usled malih promena u karakteristikama medija tokom štampanja.
 1. Proverite da li je medij pravilno ubačen i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) () da biste dopremili napajanje štampaču.
 3. Kada štampač bude u stanju spremnosti, što znači da indikator statusa () neprekidno svetli zeleno, pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) () i
  CANCEL
  (Otkaži) () dve sekunde i otpustite ih.
  Na kraju SmartCal operacije, štampač će izmeriti nekoliko nalepnica i prilagoditi nivo prepoznavanja medija. Kada se štampač zaustavi, indikator statusa () počeće da svetli zeleno.
Da biste sinhronizovali nalepnice nakon što ubacite novu rolnu medija (iste veličine, tipa i serije) i nastavite sa štampanjem, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) () jednom ili dvaput.