Povezivanje napajanja
Povezivanje napajanja

Povezivanje napajanja

Nikada nemojte da koristite štampač i izvor napajanja na mestima gde mogu da se pokvase. Može doći do teških telesnih povreda!
Postavite štampač tako da po potrebi možete lako da manipulišete kablom za napajanje. Neki procesi za podešavanje ili rešavanje problema mogu od vas da traže da isključite napajanje. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje ili zidne utičnice za naizmeničnu struju da biste bili sigurni da štampač ne može da prenosi električnu struju.
Uverite se da uvek koristite odgovarajući kabl sa utikač sa tri kraka i IEC 60320-C13 konektorom, vodite računa da se on uvek koristi. Ovi kablovi za napajanje moraju da nose odgovarajuću oznaku za sertifikaciju u zemlji u kojoj se proizvod koristi.
  1. Uključite napajanje u DC utičnicu štampača.
  2. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u izvor napajanja.
  3. Drugi kraj kabla za napajanje naizmeničnom strujom povežite sa odgovarajućom utičnicom za naizmeničnu struju.
    Zidni utikač kabla za napajanje naizmeničnom strujom može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
  4. Proverite da li indikator aktivnog napajanja svetli zeleno, ukazujući da je napajanje uključeno u utičnicu za naizmeničnu struju.