Aktiviranje naprednog režima
Aktiviranje naprednog režima

Aktiviranje naprednog režima

Koristite napredni režim da biste pristupili režimima za ručno podešavanje štampača..
 1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
 2. Pritisnite
  PAUSE
  (Pauza) () na dve sekunde.
  Svi indikatori trepere žuto. Indikator statusa () neprekidno svetli žuto, ukazujući da je izabran režim ručne kalibracije medija.
 3. Da biste se sekvencijalno kretali kroz dostupne režime, pritisnite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) ().
 4. Da biste aktivirali izabrani režim, pritisnite dugme
  PAUSE
  (Pauza) ().
 5. Da biste izašli iz naprednog režima, pritisnite dugme
  CANCEL
  (Otkaži) ().