Ručno podešavanje zatamnjenosti štampe
Ručno podešavanje zatamnjenosti štampe

Ručno podešavanje zatamnjenosti štampe

Da biste pokrenuli ručno podešavanje zatamnjenosti štampe, pritisnite dugme
PAUSE
(Pauza) () dok indikator za razmenu podataka () svetli žuto.
Štampač će odštampati test šablon koji prikazuje trenutnu vrednost zatamnjenosti sa nekoliko šablona bar-koda, a zatim se privremeno pauzira. Štampač će zatim ponoviti šablon primenjujući sledeću vrednost zatamnjenosti.
Kada vidite da štampač štampa šablon sa punim, ujednačenim crnim linijama, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) () da biste podesili zatamnjenost na tu vrednost i vratili štampač u stanje spremnosti.