Rešavanje raznih problema
Rešavanje raznih problema

Rešavanje raznih problema

U ovom odeljku pokriveni su razni problemi sa štampačem, mogući uzroci i preporučena rešenja za svaki problem.
Problem
Mogući uzroci i rešenja
Postavke su izgubljene ili su ignorisane.
Neki parametri su nepravilno podešeni. Postavke štampača su možda promenjene, ali nisu sačuvane (npr. ZPL komanda
^JU
nije upotrebljena za čuvanje konfiguracije pre isključivanja napajanje štampača). Isključite napajanje štampača, a zatim ga ponovo uključite da biste proverili da li su postavke sačuvane.
Komande formata/obrasca oznake ili komande poslate direktno štampaču sadrže greške u sintaksi ili se nepravilno koriste.
 • Komanda firmvera je isključila mogućnost promene parametra ili
 • Komanda firmvera je vratila parametar na podrazumevanu postavku.
Pogledajte ZPL vodič za programere da biste proverili i upotrebili ispravnu namenu i sintaksu komande.
Prefiks i znak za razgraničavanje podešeni u štampaču ne podudaraju se sa onima u formatu nalepnice. Proverite da li su postavke ZPL programiranja za kontrolu, komandu i znaka za razgraničavanje ispravni za softversko okruženje sistema. Odštampajte izveštaja o konfiguraciji ili pomoću menija Language (Jezik) na ekranu (ako se prikazuje) za ove tri stavke menija i uporedite ih sa komandama na u formatu/obrascu nalepnice koju pokušavate da odštampate. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji i ZPL konfiguracija.
MLB (Main Logic Board) možda ne radi ispravno. Firmver je oštećen ili je potrebno servisirati MLB.
 • Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Koristite Zebra Setup Utility i izaberite
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  Action (Radnja)
  Load printer defaults (Učitaj podrazumevane vrednosti štampača)
  .
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
 • Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera.
Nekontinuirane nalepnice se tretiraju kao kontinuirane nalepnice.
U štampač je poslat nekontinuirani format za nalepnice sa odgovarajućim medijima ubačenim u štampač, ali se štampa kao da je u pitanju kontinuirani medij.
Štampač nije kalibrisan za medij koji se koristi ili je konfigurisan za kontinuirane medije. Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez/urez, uzastopno ili oznaka) i kalibrišite štampač koristeći Pokretanje SmartCal kalibracije medija, ako je potrebno koristite Ručna kalibracija medija za tipove medija koji se teško kalibrišu.
Štampač se blokira.
Svi indikatori svetle i štampač se blokira ili se štampač blokira prilikom ponovnog pokretanja.
Svi indikatori svetle i štampač se blokira ili se štampač blokira prilikom ponovnog pokretanja. Memorija štampača je možda oštećena. Probajte sa ovim rešenjima:
 • Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Koristite Zebra Setup Utility i izaberite
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  Action (Radnja)
  Load printer defaults (Učitaj podrazumevane vrednosti štampača)
  .
 • Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača).
 • Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera.
Baterija pokazuje crveni indikator, koji ukazuje na grešku
Baterija je dostigla upotrebljivi vek trajanja ili je došlo do kvara opšte komponente. Zamenite bateriju.
Baterija je previše vruća ili previše hladna. Izvadite bateriju iz štampača i proverite status punjenja tako što ćete je napuniti. Ostavite bateriju da se ohladi ili zagreje do ambijentalne temperature, a zatim ponovo proverite napunjenost baterije. Ako problem nije do statusa napunjenosti ili temperature baterije, zamenite bateriju.