Pripremanje fleš uređaja i ažuriranje firmvera
Pripremanje fleš uređaja i ažuriranje firmvera

Pripremanje fleš uređaja i ažuriranje firmvera

 1. NA USB fleš uređaju napravite sledeće:
  • fasciklu pod nazivom
   Zebra
  • a u toj fascikli napravite tri poddirektorijuma:
   • appl
   • commands
   • files
 2. U fasciklu
  /appl
  stavite kopiju najnovijeg firmvera za štampač.
 3. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija.
 4. Umetnite USB fleš uređaj u host USB port na štampaču.
 5. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.
  Ako se verzija firmvera na USB fleš uređaju razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Indikator podataka () će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Štampač će se ponovo pokrenuti, a svi indikatori će treperiti. Kada ažuriranje firmvera bude završeno, indikator statusa svetleće neprekidno zeleno. Firmver je potvrđen i instaliran. Izveštaj o konfiguraciji štampača će se automatski odštampati i ažuriranje firmvera završiti.
 6. Uklonite USB fleš uređaj iz štampača.