Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu
Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu

Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu

Testirajte štampanje na Ethernet štampaču koji je povezan na žičnu ili bežičnu mrežu (LAN ili WLAN) pomoću komande (ili pretražite
Run
(Pokreni) iz menija Start u operativnom sistemu Windows):
 1. Napravite tekstualnu datoteku sa sledećim znakovima:
  ~WC
 2. Sačuvajte datoteku kao
  TEST.ZPL
  ili koristite bilo koji drugi proizvoljni naziv i oznaku tipa datoteke.
 3. Na odštampanom statusu mreže na izveštaju o konfiguraciji štampača identifikujte IP adresu štampača.
 4. U traci za adresu u prozoru veb-pregledača, na sistemu koji je povezan na isti LAN ili WAN kao štampač, unesite
  ftp
  praćeno IP adresom štampača.
  Na primer, ako je IP adresa štampača
  123.45.67.01
  , unesite
  ftp 123.45.67.01
  .
Štampač bi trebalo da odštampa novi izveštaj o konfiguraciji štampanja.
Ako se izveštaj ne odštampa, pogledajte odeljak Rešavanje problema.