Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje
Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

U ovom odeljku je opisana osnovna konfiguracija internog opcionog Wi-Fi servera za štampanje. Detaljnije informacije potražite u Priručniku za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje.
Opcija bežičnog radija, koja obuhvata Wi-Fi, Bluetooth Classic i Bluetooth Low Energy (LE) dostupna je samo kao fabrički instalirana konfiguracija.
Postupci podešavanja u ovom vodiču objašnjavaju kako da konfigurišete povezivanje sa štampačem putem Wi-Fi mreže koristeći Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje), prvu opciju navedenu u nastavku. Navedene su i dve druge opcije.
Putem Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)
Čarobnjak piše ZPL skriptu na osnovu postavki koje izaberete. Možete da se opredelite da pošaljete komandu skripte direktno štampaču ili da sačuvate ZPL skriptu u datoteci. Ako sačuvate skriptu u datoteci, možete:
  • Da pošaljete datoteku štampaču preko bilo koje dostupne veze (serijske, paralelne, USB ili žičnog servera za štampanje).
  • Da ponovo pošaljete datoteku štampaču nakon vraćanja mrežnih postavki na podrazumevane fabričke vrednosti.
  • Da pošaljete datoteku na više štampača kojima su potrebne identične mrežne postavke.
Putem ZPL skripte koju sami napišete
Upotrebite komandu
^WX
da biste podesili osnovne parametre za tip bezbednosti. Ovu komandu možete da pošaljete preko bilo koje dostupne veze (serijske, paralelne, USB ili žičnog servera za štampanje). Više informacija o ovoj opciji potražite u ZPL vodiču za programiranje.
Putem Set/Get/Do (SGD) komandi koje šaljete na štampač
Počnite tako što ćete pomoću komande
wlan.security
da podesite tip bežične bezbednosti.
U zavisnosti od tipa bezbednosti koji izaberete, dodatne SGD komande biće neophodne za navođenje drugih parametara.
Te komande možete da pošaljete preko bilo koje dostupne veze (serijske, paralelne, USB ili žičnog servera za štampanje). Detalje potražite u ZPL vodiču za programiranje.