Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu
Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

U cilju pojednostavljivanja upravljanja resursima štampača, štampač podržava različite komande za formatiranje. One su veoma slične starim DOS komandama, kao što su DIR (lista direktorijuma) i DEL (izbriši datoteku) i one vam omogućavaju da upravljate memorijom, prenosite objekte između memorijskih područja (kao što su uvoz i izvoz), imenujete objekte, obavljate testiranje štampača i štampate različite izveštaje o radnom statusu štampača.
Najčešći izveštaji su dostupni za štampanje pomoću upravljačkih programa Zebra Setup Utility (Zebra pomoćni program za podešavanje) i ZebraDesigner Windows.
Optimalno je izdati jednu komandu za obradu ovog formata radi lakše ponovne upotrebe.
Nekoliko komandi koje vam pomažu sa uvozom i izvozom objekata i upravljanjem memorijom i izveštavanjem o njoj predstavljaju kontrolne komande (
~
). One ne moraju da budu unutar formata (obrazac) i obrađuju se odmah po prijemu na štampač bilo da su u formatu ili ne.