Interfejs serijskog porta
Interfejs serijskog porta

Interfejs serijskog porta

Štampač ZD 620/ZD420 koristi Zebra Auto-Detecting DTE i DCE za 9-pinski RS-232 interfejs.
Pin
DTE
DCE
Opis (DTE)
1
5 V
Ne koristi se
2
RXD
TXD
RXD (prijem podataka) ulaz na štampač.
3
TXD
RXD
TXD (slanje podataka) izlaz sa štampača.
4
DTR
DSR
DTR (terminal za podatke je spreman) izlaz sa štampača – kontroliše kada host može da šalje podatke.
5
GND
GND
Kolo je uzemljeno.
6
DSR
DTR
DSR (skup podataka je spreman) ulaz u štampač.
7
RTS
CTS
RTS (zahtev za slanje) izlaz iz štampača – uvek je u AKTIVNOM stanju kada je štampač uključen.
8
CTS
RTS
CTS (dostupno za slanje) – ne koristi ga štampač.
9
5 V
+5 V pri 0,75 A – struja FET kola je ograničena.
Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port, USB port ili oba neće premašiti ukupno 0,75 A.
Kada je u upravljačkom programu štampača izabrana opcija XON/XOFF potvrde, protokom podataka upravljaju ASCII kontrolni kodovi DC1 (XON) i DC3 (XOFF). DTR kontrolni vod neće imati efekta.

Međupovezivanje sa DTE uređajima

Štampač je konfigurisan kao oprema terminala podataka (DTE). Da biste povezali štampač sa drugim DTE uređajima (kao što je serijski priključak računara), koristite RS-232 ukršteni kabl za modem. Table 1 prikazuje potrebne kablovske veze.
Povezivanje štampača sa DTE uređajem
DB-25S konektor za DTE uređaj (PC)
DB-9P konektor za štampač
DB-9S konektor za DTE uređaj (PC)
DB-9P konektor za štampač

Međupovezivanje sa DCE uređajima

: Kada je štampač povezan sa opremom za komunikaciju podacima (DCE) pomoću RS-232 interfejsa, poput modema, mora se koristiti STANDARDNI RS-232 (pravolinijski) kabl. Table 2 prikazuje potrebne veze za ovaj kabl.
Povezivanje štampača sa DCE uređajem
DB-25S konektor za DCE uređaj
DB-9P konektor za štampač
DB-9S konektor za DCE uređaj
DB-9P konektor za štampač