Indikatori i kontrole baterije
Indikatori i kontrole baterije

Indikatori i kontrole baterije

Opciona baterija štampača ima jednostavan korisnički interfejs sa jednim dugmetom i četiri LED indikatora, za upravljanje i prikazivanje statusa i ispravnosti baterije. Baterija ima ulogu neprekidnog izvora napajanja (UPS) za štampač.
Više informacija o korišćenju baterije sa štampačem i o režimima za uštedu energije (režim mirovanja, isključivanje itd.) potražite u odeljku Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom.
Indikatori baterije nalaze se na zadnjoj strani baterije (A).
1
Dugme Battery Control (Upravljanje baterijom)
2
Indikator ispravnosti baterije
3
Indikator nivoa napunjenosti baterije
Indikatori i kontrole baterije
Ikona
Dugme/indikator
Opisi
Dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom) – Ovo dugme vam pomaže da upravljate baterijom, u štampaču i izvan njega.
 • Pritiskanje i otpuštanje ovog dugmeta dok je baterija uključena radi sledeće:
  • Aktivira bateriju (aktivira napajanje) iz režima mirovanja ili iz isključenog režima. Proverava se ispravnost baterije i status punjenja. Svi indikatori baterije se istovremeno uključuju i isključuju tri puta. Imate jedan minut da uključite napajanje štampača pre nego što se baterija ne vrati u prethodni režim mirovanja ili isključeni režim.
  • Baterija prikazuje nivo napunjenosti tokom prvih 10 sekundi nakon završetka provere ispravnosti interne baterije
Da bi štampač prešao u režim isključivanja, pritisnite i zadržite dugme
Battery Control
(Upravljanje baterijom) 10–11 sekundi, a zatim ga otpustite. Baterija će početi da se isključuje. Oko tri sekunde kasnije svi LED indikatori baterije zatreperiće tri puta da bi vas obavestili da je baterija isključena.
Indikator ispravnosti baterije – Prikazuje status napunjenosti i ispravnosti baterije.
 • Zelena – dobra ispravnost, potpuna napunjenost i spremnost za rad.
 • Narandžasta – punjenje (štampač je isključen).
 • Crvena – baterija ima internu grešku. Uklonite bateriju i pogledajte Rešavanje problema.
 • Treperi crveno – greška punjenja, previsoka ili preniska temperatura, greška internog praćenja itd.
Indikator nivoa napunjenosti baterije – prikazuje status napunjenosti i ispravnost baterije.
 • Tri zelene trake su uključene, nema treperenja – baterija je potpuno napunjena. (Baterija neće početi da se puni.)
 • Dve zelene trake su uključene, a gornja treperi – nivo napunjenosti baterije je manji od potpunog.
 • Jedna zelena traka treperi – vreme je za punjenje baterije!
 • Nijedna traka ne svetli – potrebno je punjenje baterije, ali indikator ispravnosti baterije treperi kada se pritisne dugme
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom). Štampač nije moguće uključiti.
 • Narandžasta – Baterija se puni.