Kontrole standardnog interfejsa
Kontrole standardnog interfejsa

Kontrole standardnog interfejsa

Ova tabela opisuje kontrole standardnog interfejsa štampača.
Kontrole standardnog interfejsa
Ikona
Dugme
Opisi
1. Dugme
POWER
(Napajanje) – uključuje i isključuje napajanje štampača.
Takođe se koristi za pokretanje stanja mirovanja sa malom potrošnjom energije i aktiviranja.
 • Prvo uključivanje – Pritisnite dugme POWER (Napajanje) dok se ne uključe indikatori na štampaču. Indikatori će se uključivati i isključivati u različitim kombinacijama dok štampač obavlja samodijagnostiku, provere konfiguracije i integrisanje opcionih komponenti. To će trajati nekoliko sekundi. Indikator Status će početi da svetli zeleno, što označava da je štampač spreman za uobičajene operacije štampanja.
 • Režim mirovanja – ako jednom pritisnete i otpustite dugme, štampač će preći u režim mirovanja. Štampač se isključuje nakon čuvanja različitih informacija o konfiguraciji i statusu u memoriji. Svi indikatori će biti isključeni, osim indikatora statusa koji će se polako naizmenično uključivati i isključivati kako bi ukazao na režim mirovanja.
 • Isključivanje napajanja uz odloženi režim mirovanja – pritisnite ovo dugme i zadržite ga 4–9 sekundi. Možete da pokrenete grupni zadatak za štampanje i prebacite štampač u stanje mirovanja sa malom potrošnjom energije – nakon završetka zadatka.
 • Isključivanje napajanja / isključivanje – pritisnite ovo dugme i zadržite ga 4–9 sekundi. Štampač će se isključiti.
 • Režim oporavka nakon nestanka struje – Ova funkcija štampača se aktivira postavkom hardverskog kratkospojnika na jednom od opcionih modula za povezivanje štampača koji se instaliraju u štampač. Pogledajte Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje.
  • Štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
  • Podržava režim mirovanja i isključivanje sa odlaganjem režima mirovanja.
  • Opcija isključivanja napajanja / isključivanja resetuje štampač i pokreće početnu sekvencu uključivanja.
Režim za oporavak nakon nestanka struje dostupan je SAMO na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.
2. Indikator statusa – primarni indikator statusa za opšte stanje i radni status štampača. Naziva se i indikator napajanja.
 • Zeleno – spreman je za štampanje i aktivnosti sa podacima.
 • Zeleno, sporo se naizmenično uključuje i isključuje – štampač je u režimu mirovanja.
 • Crveno – nestalo je medija, greška detekcije medija, otvorena je glava (poklopac / glava za štampanje), greška u sečenju, neuspešna potvrda identiteta glave za štampanje.
 • Narandžasto – pregrevanje glave za štampanje, kvar elementa glave za štampanje, pražnjenje memorije prilikom skladištenja sadržaja (formata, grafike, fontova itd.) i greška napajanja interfejsa za USB host ili serijski priključak.
 • Trepereće narandžasto – preniska temperatura glave za štampanje
 • Trepereće crveno – previsoka temperatura glave za štampanje. Ovaj indikator je uparen sa treperećim crvenim indikatorom pauze. Zahteva hlađenje i ponovno pokretanje štampača.
3. Indikator pauze – štampač je u režimu pauziranja kada je uključen indikator Pause (Pauza). Nalepnica (obrazac za štampanje) ili sve nalepnice (obrasci za štampanje) u redu bafera za štampanje mogu da se otkažu kada je indikator Pause (Pauza) uključen pomoću dugmeta
CANCEL
(Otkaži).
 • Narandžasto: Štampač je pauziran. Štampanje, uvlačenje nalepnica (
  FEED
  ) i druge rutine nalepnica su obustavljene dok se stanje pauze ne ukloni pritiskanjem dugmeta
  PAUSE
  (Pauza).
 • Trepereće crveno: Prekomerna temperatura glave za štampanje – ovaj status je uparen sa treperećim crvenim indikatorom Status. Zahteva hlađenje i ponovno pokretanje štampača.
4. Indikator podataka – označava status aktivnosti prenosa podataka.
 • Isključen – podaci se ne prenose.
 • Zeleno – operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.
 • Trepereće zeleno— prenos podataka je u toku.
 • Trepereće narandžasto – nema memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).
5. Indikator potrošnog materijala – ukazuje na status medija (nalepnica, račun, oznake, traka za prenos, kertridž sa trakom itd.).
 • Crveno: Stanje nestanka medija.
 • Trepereće crveno: Nestalo je trake.
 • Trepereće crveno i narandžasto: Nizak nivo u kertridžu sa trakom (samo štampači sa kertridžom ZD420).
 • Trepereće žuto: Otkrivena je ulazna traka (samo štampači sa kertridžom ZD420) dok štampač pokušava da štampa u direktnom termalnom režimu.
6. Indikator mreže – označava aktivnost i status mreže.
 • Narandžasto – detektovana je 10 Base Ethernet (LAN) veza.
 • Zeleno – detektovana je 10/100 Ethernet (LAN) veza ili Wi-Fi (WLAN) ima snažan signal i povezan je.
 • Crveno – kada dođe do greške sa Ethernet (LAN) ili Wi-Fi (WLAN) mrežom.
 • Trepereće crveno – tokom Wi-Fi (WLAN) povezivanja.
 • Trepereće narandžasto – tokom Wi-Fi (WLAN) potvrde identiteta.
 • Trepereće zeleno – kada je Wi-Fi (WLAN) povezan, ali ima slab signal.
7. Dugme
CANCEL
(Otkaži) – otkazuje zadatke za štampanje.
 • Funkcionalno je samo kada je štampač u pauziranom stanju.
 • Jednim pritiskom na dugme
  CANCEL
  (Otkaži) štampač otkazuje štampanje sledećeg formata u baferu za štampanje.
 • Ako pritisnete i zadržite dugme
  CANCEL
  (Otkaži) dve sekunde, otkazaćete štampanje SVIH formata koji su na čekanju.
8. Dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) – pomeranje nalepnice (obrazac/format).
 • Uvlačenje jedne nalepnice – ako pritisnete (i otpustite) dugme
  FEED
  (Uvlačenje) dok štampač ne štampa, štampač će pomeriti medij unapred za dužinu jednog praznog obrasca/formata (nalepnica, račun, oznaka, ulaznica itd.).
 • Pomeranje više nalepnica – ako pritisnete i zadržite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) dok štampač ne štampa, štampač će pomerati nalepnice dok ne otpustite dugme. Završava pomeranje na početnom položaju sledeće nalepnice.
 • Ponovno štampanje poslednje nalepnice (aktivira se putem SGD komande:
  ezpl.reprint_mode
  ) – Ova funkcija omogućava ponovno štampanje neuspelog štampanja medija. Ako nestane medija u štampaču (papir, nalepnice, traka za prenos itd.), štampač može ponovo da odštampa poslednju nalepnicu (obrazac za štampanje / format). Bafer koji čuva dostupne slike za ponovno štampanje biće obrisan kada štampač bude isključen ili resetovan.
9. Dugme
PAUSE
(Pauza) – pauzira štampanje i pomeranje medija.
 • Kada pritisnete dugme PAUSE (Pauza), štampanje se zaustavlja i štampač se prebacuje u stanje pauze. Štampač će dovršiti štampanje trenutne nalepnice pre nego što se pauzira.
 • Indikator Pause (Pauza) svetli narandžasto (narandžasto/žuto) kako bi ukazao na stanje pauze.
 • Ako pritisnete dugme PAUSE (Pauza) dok je štampač u stanju pauze, vratiće se u normalni režim rada. Ako se štampa zadatak sa više nalepnica (obrazac/format) ili drugi zadatak za štampanje čeka u redu, štampač će nastaviti sa štampanjem.