Instaliranje standardnog sekača medija
Instaliranje standardnog sekača medija

Instaliranje standardnog sekača medija

Da biste instalirali standardni sekač medija, morate da uklonite standardni okvir i isključite ulazni DC utikač iz štampača. Pogledajte Uklanjanje standardnog okvira.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača itd. može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do njegovog savijanja.
  1. Postavite modul sekača i štampač tako da desna strana bude okrenuta nagore, a gornji deo modula poravnat sa donjom stranom gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednji deo štampača i gurnite ga nagore dok se ne zaustavi.
  2. Okrenite štampač naopako i pričvrstite modul za štampač pomoću dva zavrtnja koristeći Torx ključ.
    Da biste ostvarili optimalne performanse štampača, ažurirajte firmver štampača nakon instaliranja opcija ili odmah nakon početnog podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.