Moduli za povezivanje štampača
Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje mogu lako da se instaliraju bez upotrebe alata.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje ili elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.

Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)

Svi moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je podrazumevano postavljen u položaj OFF (Isključeno). Kada je prekidač postavljen u položaj ON (Uključeno), štampač se automatski uključuje kada se poveže u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom. Ponašanja vezana za uključivanje/isključivanje napajanja potražite u opisu dugmeta Power (Napajanje) u delu vezanom za režim oporavka nakon nestanka struje u odeljku Kontrole standardnog interfejsa. Uputstvo za aktiviranje tog režima potražite u odeljku Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje.
Režim za oporavak nakon nestanka struje dostupan je SAMO na štampačima koji imaju instaliran modul za povezivanje štampača.