Otvaranje štampača
Otvaranje štampača

Otvaranje štampača

Koristite ovaj postupak za otvaranje odeljka za medije, periodični pregled i čišćenje unutrašnjosti, umetanje potrošnog materijala za štampanje i po potrebi zamenu delova koje može operater da zamenjuje.
  1. Povucite bravice za otpuštanje ka sebi i podignite poklopac.
    Ako je ovo prvi put da otvarate štampač nakon što ste ga dobili, proverite da odeljak za medije ne sadrži labave ili oštećene komponente.
    Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.