Režim neprekidnog napajanja (UPS)
Režim neprekidnog napajanja (UPS)

Režim neprekidnog napajanja (UPS)

U režimu UPS, štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz kolo baterije do štampača.
  1. Pritisnite
    Battery Control
    (Upravljanje baterijom) da biste aktivirali bateriju i proverili da li je napunjena.
    Nakon 60 sekundi, baterija prelazi u režim mirovanja. U ovom režimu, baterija koristi prestanak spoljnog napajanja kao znak za aktiviranje i snabdevanje štampača strujom.
  2. Isključite i uključite štampač, a zatim ga koristite na uobičajen način.
    Štampač ne zahteva da ručno uključite bateriju kada je u režimu UPS.