Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje
Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Štampač se može konfigurisati tako da se ponovo pokrene nakon nestanka struje, bez nadzora, sa režimom oporavka nakon nestanka struje.
Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.
Moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je podrazumevano postavljen u položaj OFF (Isključeno). Ako postavite prekidač u položaj ON (Uključeno), štampač će se automatski uključiti kada se poveže u aktivan izvor napajanja naizmeničnom strujom (što znači da je napajanje štampača uključeno).
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje ili elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
  1. Isključite utikač za jednosmernu struju i priključke interfejsa sa zadnje strane štampača.
  2. Uklonite vrata za pristup modulu i modul za povezivanje. Uputstva za modele štampača ZD420 potražite u odeljku Uklanjanje modula za povezivanje štampača.
    Modul za povezivanje na modelu štampača ZD620 uklanja se na isti način na koji se uklanja modul štampača ZD420.
  3. Promenite položaj prekidača AUTO (režim oporavka nakon nestanka struje) iz položaja OFF (Isključeno) u položaj ON (Uključeno).
  4. Ponovo postavite modul za povezivanje i vrata za pristup modulu. Za modele štampača ZD420 pogledajte Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula ili Instaliranje modula serijskog porta.
    Modul za povezivanje štampača ZD620 instalira se na isti način na koji se instalira modul za povezivanje štampača ZD420.
  5. Ponovo povežite utikač za jednosmernu struju štampača i kablove interfejsa sa štampačem.