Podešavanje kvaliteta štampe
Podešavanje kvaliteta štampe

Podešavanje kvaliteta štampe

Na kvalitet štampe utiču postavka toplote (gustine) glave za štampanje, brzina štampanja i medij koji se koristi. Eksperimentišite sa ovim postavkama da biste pronašli optimalnu kombinaciju za odgovarajuću primenu.
Kvalitet štampe možete da podesite pomoću rutine
Configure Print Quality
(Konfigurisanje kvaliteta štampe) koristeći Zebra Setup Utilities.
Koristite izveštaj o kvalitetu štampe štampača (putem FEED samotestiranja) da biste odštampali niz nalepnica koje će vam pomoći da identifikujete postavke DARKNESS (Zatamnjenost) i SPEED (Brzina štampe) kako biste optimizovali opšti kvalitet štampe i bar-kodova. Detalje pogledajte u odeljku Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje).
Pre podešavanja postavki, potvrdite postavke medija štampača tako što ćete odštampati nalepnicu sa konfiguracijom štampača. Detalje potražite u odeljku Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.
 1. Zatamnjenost (ili gustinu) štampe podesite pomoću jednog od sledećih metoda:
  • ZPL komandu „Set Darkness“ (Podešavanje zatamnjenosti) (
   ~SD
   ) (detalje pogledajte u ZPL vodiču za programiranje)
 2. Da biste podesili brzinu štampanja, koristite jedan od sledećih metoda:
  • Windows upravljački program za štampač
  • softversku aplikaciju kao što je ZebraDesigner. Taj softver možete da preuzmete sa lokacije zebra.com/zebradesigner.
  Proizvođači medija mogu da preporuče određene postavke brzine prilikom korišćenja štampača sa njihovim medijima. Preporučena brzina može da bude niža od maksimalne postavke štampača.
 3. Da biste smanjili maksimalno rastojanje za automatsko detektovanje i prepoznavanje tipa medija, koristite ZPL komandu za maksimalnu dužinu nalepnice (
  ^ML
  ).
  Minimalno rastojanje treba da bude najmanje dva puta duže od najduže nalepnice koja se štampa. Ako najveća nalepnica koja se štampa ima dimenzije 2x6 inča, maksimalno rastojanje za detekciju dužine nalepnice (medija) može da se smanji sa podrazumevanog rastojanja od 39 inča na 12 inča.