Meni Language (Jezik)
Meni Language (Jezik)

Meni Language (Jezik)

Ova tabela opisuje stavke menija Language (Jezik).
Stavke menija Language (Jezik)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
LANGUAGE (Jezik)
Promenite jezik koji štampač prikazuje, po potrebi. Ova promena utiče na tekst koji se prikazuje u meniju Home (Početni meni), porukama o greškama, izveštaju o konfiguraciji štampača, izveštaju o konfiguraciji mreže i drugim izveštajima koje možete da izaberete za štampanje putem korisničkim menija
Server za štampanje morate da resetujete kako bi promene mrežnih postavki bile primenjene. Pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u odeljku Meni Network (Mreža).
Prihvatljive vrednosti: ENGLISH, SPANISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, NORWEGIAN, PORTUGUESE, SWEDISH, DANISH, SPANISH 2, DUTCH, FINNISH, CZECH, JAPANESE, KOREAN, ROMANIAN, RUSSIAN, POLISH, SIMPLIFIED CHINESE, TRADITIONAL CHINESE
Izbori za ovaj parametar navedeni iznad na engleskom jeziku prikazuju se na stvarnim jezicima i poređani su po abecednom redu u meniju onako kako su napisani na izvornom jeziku kako biste lakše pronašli onaj koji možete da čitate i koristite.
Povezane ZPL komande:
^KL
SGD komanda koja se koristi:
display.language
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Language (Jezik)
COMMAND LANGUAGE (Jezik komandi)
Postavka vam omogućava da kontrolišete varijacije primarnog jezika programiranja koje su dostupne, kao što su EPL_ZPL, EPL (zastareli jezik) i Hybrid_XML_ZPL (koristi se za popunjavanje promenljive formata/obrasca XML strukturiranim elementima).
Prihvatljive vrednosti:
 • EPL_ZPL (EZPL)
 • Hybrid_XML_ZPL
 • EPL
COMMAND CHAR (KOMANDNI ZNAK)
Ova stavka menija se koristi za menjanje prefiksa komande za format. Prefiks komande za format je ASCII (dvocifrena heksadecimalna vrednost prikazana u zagradama) koja se koristi kao oznaka mesta parametra u uputstvu za ZPL/ZPL II format. Štampač traži ovaj znak komande kako bi označio početak uputstva za ZPL/ZPL II format.
Podesite znak komande za format koji odgovara onoj koja se koristi u formatima nalepnice.
Nećete moći da koristite istu heksadecimalnu vrednost za prefiks komande za format, kontrolni znak ili znakove za razgraničavanje. Štampač mora da vidi različite znakove da bi ispravno radio. Ako podešavate vrednost putem interfejsa, štampač će preskočiti svaku vrednost koja se već koristi.
Prihvatljive vrednosti: od 00 do FF heksadecimalne
Povezane ZPL komande:
 • ^CC
 • ~CC
SGD komanda koja se koristi:
zpl.caret
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
ZPL Control (ZPL kontrola)
CONTROL CHAR (KONTROLNI ZNAK)
Ova stavka menija se koristi za menjanje prefiksa komande za kontrolu. Podrazumevani prefiks je znak tilda (
~
). Štampač traži ovaj znak kako bi označio početak ZPL/ZPL II komande. Podesite znak prefiksa za format koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice.
Prefiks komande za kontrolu je ASCII (dvocifrena heksadecimalna vrednost prikazana u zagradi) koja se koristi kao oznaka mesta parametra u uputstvu za ZPL/ZPL II kontrolu.
Nećete moći da koristite istu heksadecimalnu vrednost za prefiks komande za format, kontrolni znak ili znakove za razgraničavanje. Štampač mora da vidi različite znakove da bi ispravno radio. Ako podešavate vrednost putem interfejsa, štampač će preskočiti svaku vrednost koja se već koristi.
Prihvatljive vrednosti: od 00 do FF heksadecimalne
Povezane ZPL komande:
 • ^CT
 • ~CT
SGD komanda koja se koristi:
zpl.control_character
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
ZPL Control (ZPL kontrola)
DELIMITER CHAR (Znak za razgraničavanje)
Ova stavka menija se koristi za razdvajanje parametara komande (znak za razgraničavanje komande). Podrazumevani prefiks je zarez (
,
). Štampač traži ovaj znak kako bi razgraničio delove ZPL/ZPL II komandi. Podesite znak za razgraničavanje koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice.
Prefiks komande za razgraničavanje je ASCII (dvocifrena heksadecimalna vrednost prikazana u zagradi) koja se koristi kao oznaka mesta parametra u uputstvu za ZPL/ZPL II kontrolu.
Nećete moći da koristite istu heksadecimalnu vrednost za prefiks komande za format, kontrolni znak ili znakove za razgraničavanje. Štampač mora da vidi različite znakove da bi ispravno radio. Ako podešavate vrednost putem interfejsa, štampač će preskočiti svaku vrednost koja se već koristi.
Prihvatljive vrednosti: od 00 do FF heksadecimalne
Povezane ZPL komande:
 • ^CD
 • ~CD
SGD komanda koja se koristi:
zpl.delimiter
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
ZPL Control (ZPL kontrola)
ZPL MODE (ZPL REŽIM)
Podesite režim koji odgovara onom koji se koristi u formatima nalepnice. Ovaj štampač prihvata formate nalepnica napisane koristeći ZPL ili ZPL II komande, čime se eliminiše potreba za ponovnim upisivanjem ZPL komandi koje već postoje. Štampač ostaje u izabranom režimu dok se ne promeni na jedan od načina navedenih ovde.
Prihvatljive vrednosti:
 • ZPL II
 • ZPL
Povezane ZPL komande:
^SZ
SGD komanda koja se koristi:
zpl.zpl_mode
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
ZPL Control (ZPL kontrola)
VIRTUAL DEVICE (Virtuelni uređaj)
Ako su na štampaču instalirane aplikacije za Link-OS virtuelni uređaj, možete da ih prikažete ili omogućite/onemogućite u ovom korisničkom meniju.
Više informacija o virtuelnim uređajima potražite u korisničkom priručniku za odgovarajući virtuelni uređaj ili se obratite lokalnom prodavcu.