Meni Bluetooth
Meni Bluetooth

Meni Bluetooth

Ova tabela opisuje stavke menija Bluetooth.
Stavke menija Bluetooth
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
BLUETOOTH ADDRESS (Bluetooth adresa)
Prikazuje Bluetooth MAC adresu štampača
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.address
MODE (Režim)
Prikazuje tip uređaja uparenog sa štampačem putem Bluetooth veze – periferni (ranije SLAVE, tipični režim veze) ili centralni.
DISCOVERY (Vidljivost)
Izaberite da li će postavka štampača „Discoverable“ (Vidljiv) biti uključena za uparivanje Bluetooth uređaja.
Prihvatljive vrednosti:
  • ON – omogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
  • OFF – onemogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.discoverable
CONNECTED (Povezan)
Prikazuje status Bluetooth veze sa uparenim uređajem (Yes (Da) ili No (Ne)).
BT SPEC VERSION (Verzija Bluetooth specifikacije)
Prikazuje nivo radne Bluetooth specifikacije.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.radio_version
MIN SECURITY MODE (Režim min. bezbednosti)
Prikazuje minimalni nivo primenjene bezbednosti za Bluetooth.