Meni Network (Mreža)
Meni Network (Mreža)

Meni Network (Mreža)

Ova tabela opisuje stavke menija Network (Mreža).
Stavke menija Network (Mreža)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
ACTIVE PRINT SERVER (Aktivni server za štampanje)
Prikažite da li je WIRED (Žični) ili WIRELESS (Bežični) server za štampanje trenutno aktivan.
PRIMARY NETWORK (Primarna mreža)
Prikažite ili izmenite da li se WIRED (Žični) ili WIRELESS (Bežični) server za štampanje smatra primarnim. Možete da izaberete koji je primarni.
Prihvatljive vrednosti:
 • WIRED (Žični)
 • WIRELESS (Bežični)
SGD komanda koja se koristi:
ip.primary_network
WIRED IP ADDRESS (Žična IP adresa)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite žičnu IP adresu štampača.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WIRED IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.addr
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
WIRED SUBNET MASK (Žična podmrežna maska)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite žičnu podmrežnu masku.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WIRED IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.netmask
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
WIRED GATEWAY (Žični mrežni prolaz)
Prikažite i, ako je potrebno, promenite podrazumevani žični mrežni prolaz.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WIRED IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.gateway
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
WIRED IP PROTOCOL (Žični IP protokol)
Ovaj parametar označava da li administrator mreže/korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu žičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Server za štampanje morate da resetujete kako bi promene mrežnih postavki bile primenjene.
Prihvatljive vrednosti:
 • ALL
 • GLEANING ONLY
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP
 • PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.protocol
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
WIRED MAC ADDRESS (Žična MAC adresa)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog servera za štampanje.
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.mac_addr
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
WLAN IP ADDRESS (WLAN IP adresa)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu IP adresu štampača.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WLAN IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
 • ip.addr
 • wlan.ip.addr
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
WLAN SUBNET MASK (WLAN podmrežna maska)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu podmrežnu masku.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WLAN IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Settings (Postavke bežične veze)
WLAN GATEWAY (WLAN mrežni prolaz)
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani bežični mrežni prolaz.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite WLAN IP PROTOCOL (Žični IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte stavku RESET NETWORK (Resetuj mrežu) u ovoj tabeli).
Prihvatljive vrednosti: od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.gateway
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
WLAN IP PROTOCOL (WLAN IP protokol)
Ovaj parametar označava da li administrator mreže/korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu bežičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera. Važno • Server za štampanje morate da resetujete kako bi promene mrežnih postavki bile primenjene.
Prihvatljive vrednosti:
 • ALL
 • GLEANING ONLY
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP
 • PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.protocol
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC adresa)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu bežičnog servera za štampanje.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.mac_addr
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
ESSID
Extended Service Set Identification (ESSID) predstavlja identifikator za bežičnu mrežu. Ovo podešavanje, koje nije moguće izmeniti u korisničkom interfejsu, daje ESSID za trenutnu bežičnu konfiguraciju.
Prihvatljive vrednosti: Alfanumerički niz od 32 znaka (podrazumevano 125)
SGD komanda koja se koristi:
wlan.mac_addr
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
CHANNEL (Kanal)
Pregledajte bežični kanal koji se koristi kada je bežična mreža aktivna i potvrđenog identiteta.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.channel
Veb stranica servera za štampanje:
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
SIGNAL
Pregledajte jačinu bežičnog signala kada je bežična mreža aktivna i potvrđenog identiteta.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.signal_strength
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
IP PORT (IP port)
Ova postavka štampača odnosi se na broj porta internog žičnog servera za štampanje koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.port
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
IP ALTERNATE PORT (Alternativni IP port)
Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.port_alternate
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Serveri za štampanje koji podržavaju ovu komandu istovremeno će nadgledati primarne i alternativne portove i veze.
RESET NETWORK (Resetuj mrežu)
Koristi se za resetovanje žičnog ili bežičnog servera za štampanje i čuva promene koje ste uneli u mrežne postavke.
Kada promenite bilo koje mrežne postavke, neophodno je da resetujete interni server za štampanje štampača da bi promene stupile na snagu.
Povezane ZPL komande:
~WR
SGD komanda koja se koristi:
device.reset
Veb stranica servera za štampanje:
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print Server (Resetovanje servera za štampanje)
VISIBILITY AGENT
Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže na Asset Visibility Service kompanije Zebra koristeći Zebra Printer Connector zasnovan na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose.
Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku. Više informacija potražite u napomeni Onemogućavanje aplikacije Visibility Agent na lokaciji zebra.com/support.
Prihvatljive vrednosti:
 • ON
 • OFF
SGD komanda koja se koristi:
weblink.zebra_connector.enable
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Configuration (Konfiguracija mreže)
Cloud Connect Settings (Postavke za povezivanje pomoću informatičkog oblaka)