Meni Ports (Portovi)
Meni Ports (Portovi)

Meni Ports (Portovi)

Ova tabela opisuje stavke menija Ports (Portovi).
Stavke menija Ports (Portovi)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
BAUDE RATE (Brzina prenosa)
Izaberite vrednost brzine prenosa koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.baud
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
DATA BITS
Izaberite vrednost bitova podataka koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti: 7 ili 8
Povezane ZPL komande:
^SC
SGD komanda koja se koristi:
comm.data_bits
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
PARITY
Izaberite vrednost pariteta koja odgovara onoj koju koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • EVEN
 • ODD
Povezane ZPL komande:
SGD komanda koja se koristi:
^SC
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
HOST HANDSHAKE
Izaberite protokol potvrde koji odgovara onom koji koristi host računar.
Prihvatljive vrednosti:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
Povezane ZPL komande:
^sc
SGD komanda koja se koristi:
comm.handshake
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Serial Communications Setup (Podešavanje serijske komunikacije)
WML
Pogledajte verziju za Wireless Markup Language (WML). Ovu vrednost nije moguće promeniti.