Meni Sensors (Senzori)
Meni Sensors (Senzori)

Meni Sensors (Senzori)

Ova tabela opisuje stavke menija Sensors (Senzori).
Stavke menija Sensors (Senzori)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
SENSOR TYPE (Tip senzora)
Izaberite senzor medija koji je odgovarajući za medij koji koristite. Reflektujući senzor se obično koristi samo za medij sa crnom oznakom. Transmisivni senzor se obično koristi za druge tipove medija.
Prihvatljive vrednosti:
  • TRANSMISSIVE
  • REFLECTIVE
Povezane ZPL komande:
^JS
SGD komanda koja se koristi:
device.sensor_select
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
LABEL SENSOR (Senzor nalepnica)
Podesite osetljivost senzora nalepnica.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. NEMOJTE da menjate ovu postavku, osim ako od vas to ne zatraži tehnička podrška kompanije Zebra ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti: Od 0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_sensor
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
TAKE LABEL (Preuzimanje nalepnice)
Podesite intenzitet kola senzora preuzete nalepnice.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. NEMOJTE da menjate ovu postavku, osim ako od vas to ne zatraži tehnička podrška kompanije Zebra ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti: Od 0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.take_label
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)