Meni Settings (Postavke)
Meni Settings (Postavke)

Meni Settings (Postavke)

Ova tabela opisuje stavke menija Settings (Postavke).
Stavke menija Settings (Postavke)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
DARKNESS (ZATAMNJENOST)
Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
Po želji, generišite izveštaj o kvalitetu štampe da biste odredili najbolju postavku zatamnjenosti. Pogledajte Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje).
Prihvatljive vrednosti: Od 0,0 do 30,0
Povezane ZPL komande:
^MD
,
~SD
SGD komanda koja se koristi:
print.tone
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Darkness (Zatamnjenost)
PRINT SPEED (BRZINA ŠTAMPANJA)
Izaberite brzinu u inčima u sekundi (ips) za štampanje nalepnice. Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
Prihvatljive vrednosti:
 • ZD620 203 tpi = 2 do 8 ips
 • ZD620 300 tpi = 2 do 6 ips
 • ZD420 203 tpi = 2 do 6 ips
 • ZD420 300 tpi = 2 do 4 ips
Povezane ZPL komande:
^PR
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.media_type
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print Speed (Brzina štampe)
MEDIA TYPE (TIP MEDIJA)
Izaberite tip medija koji koristite.
Prihvatljive vrednosti: CONTINUOUS (Kontinuirani), GAP/WEB (Prorez/mreža), MARK/NOTCH (Oznaka/urez)
Ako izaberete opciju CONTINUOUS (Kontinuirani), morate da navedete dužinu nalepnice u podešavanjima formata nalepnice (
^LL
ako koristite ZPL). Ako za različite nekontinuirane medije izaberite GAP/WEB (Prorez/mreža) ili MARK/NOTCH (Oznaka/urez), štampač će uvlačiti medije da bi izračunao dužinu nalepnice.
Povezane ZPL komande:
^MN
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.media_type
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Media Type (Tip medija)
PRINT METHOD (NAČIN ŠTAMPANJA)
Navedite da li štampač treba da koristi traku za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
 • THERMAL TRANS (Termalni prenos) – koristi traku i medije za termalni prenos.
 • DIRECT THERMAL (Direktni termalni) – koristi direktne termalne medije i ne koristi traku.
Povezane ZPL komande:
^MT
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_method
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print Method (Način štampanja)
TEAR OFF (OTCEPLJIVANJE)
Podešava položaj mirovanja medija nakon što je nalepnica odštampana. Položaj mirovanja ili zaustavljanja određuje da li je tačka otcepljivanja na nalepnicama ili između njih.
Ako je potrebno, nakon štampanja promenite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
 • Manji brojevi pomeraju medij u štampač za navedeni broj tačaka (linija cepanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
 • Veći brojevi pomeraju medij iz štampača (linija cepanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).
Prihvatljive vrednosti: od -120 do 120
Povezane ZPL komande:
~TA
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.tear_off
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Tear Off (Otcepljivanje)
PRINT WIDTH (ŠIRINA ŠTAMPANJA)
Prihvatljive vrednosti:
 • ZD620 203 tpi = od 0002 do 832 tačke
 • ZD620 300 tpi = od 0002 do 1280* tačaka
 • ZD420 203 tpi = od 0002 do 832 tačke
 • ZD420 300 tpi = od 0002 do 1280* tačaka (EPL režim ima maksimalnu podrazumevanu širinu od 1248 tačaka.)
Ako podesite širinu štampanja na preveliku, nepotrebno se troši memorija za formatiranje.
Štampanje izvan bočnih stranica nalepnice na valjak za štampanje može da ošteti valjak.
Povezane ZPL komande:
^PW
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.print_width
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print Width (Širina štampe)
Podešavanje premale širine može da dovede do toga da delovi formata nalepnice ne budu odštampani na mediju.
Ova postavka može da utiče na horizontalni položaj formata nalepnice ako je slika invertovana korišćenjem ZPL II komande
^POI
.
PRINT MODE (Režim štampanja)
Izaberite režim štampanja koji je kompatibilan sa opcijama štampača. Informacije o tome kako izbor režima štampanja funkcioniše sa različitim opcijama štampača potražite u odeljku Izbor režima štampanja.
Prihvatljive vrednosti: TEAR-OFF, PEEL-OFF, CUTTER (Otcepljivanje, Odlepljivanje, Sekač)
Povezane ZPL komande:
^MM
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print mode (Režim štampanja)
LABEL TOP (VRH NALEPNICE)
Vertikalno pomerite položaj slike na nalepnici, ako je potrebno.
 • Negativni brojevi pomeraju sliku naviše na nalepnici (ka glavi za štampanje).
 • Pozitivni brojevi pomeraju sliku naniže na nalepnici (dalje od glave za štampanje) za navedeni broj tačaka.
Prihvatljive vrednosti: od -120 do 120
Povezane ZPL komande:
^LT
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Label Top (Vrh nalepnice)
LEFT POSITION (LEVI POLOŽAJ)
Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj slike na nalepnici.
 • Negativni brojevi pomeraju levu ivicu slike prema levoj ivici nalepnice u skladu sa izabranim brojem tačaka.
 • Pozitivni brojevi pomeraju ivicu slike prema desnoj ivici nalepnice.
Prihvatljive vrednosti: od -9999 do 9999
Povezane ZPL komande:
^LS
SGD komanda koja se koristi:
zpl.left_position
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Left Position (Levi položaj)
REPRINT MODE (REŽIM PONOVNOG ŠTAMPANJA)
Kada je režim ponovnog štampanja omogućen, možete ponovo da odštampate poslednju odštampanu nalepnicu pritiskom na dugme
FEED
(Uvlačenje).
Prihvatljive vrednosti: ON (Uključeno) ili OFF (Isključeno) (podrazumevano)
Povezane ZPL komande:
^JZ
SGD komanda koja se koristi:
zpl.left_position
Veb stranica servera za štampanje: Trenutno nije podržano
LABEL LENGTH MAX (Maks. dužina nalepnice)
Ova postavka kontroliše razdaljinu koju uslužni programi štampača, kao što je SmartCal, koriste za automatsko prepoznavanje nalepnica (crna oznaka, urez ili prorez/mreža). Ako štampač ne prepozna i kalibriše nalepnicu, pretpostaviće da je umetnut kontinuirani medij.
Podesite vrednost na najdužu nalepnicu koja se koristi sa štampačem plus 25,4 mm (1,0 inča) veću od maksimalne dužine nalepnice. Idealno, koristite vrednost koja je dva puta veća od maksimalne dužine nalepnice plus jedan inč.
Na prikazanoj slici, 1 predstavlja dužinu nalepnice, 2 prorez između nalepnica, a 3 postavku koja odgovara jednoj dužini nalepnice plus jedan inč.
Prihvatljive vrednosti: 1–39 (inča), 39 je podrazumevano
Povezane ZPL komande:
^ML
(
^LL
,
^PW
)
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_length_max
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Maximum Length (Maksimalna dužina)