Meni Tools (Alatke)
Meni Tools (Alatke)

Meni Tools (Alatke)

Ova tabela opisuje stavke menija Tools (Alatke).
Stavke menija Tools (Alatke)
Postavka
Opis, prihvatljive vrednosti i metode konfigurisanja
PRINT INFORMATION (ŠTAMPANJE INFORMACIJA)
Odštampajte izabrane informacije (jedan od sedam izbora) na jednoj ili više nalepnica. Ova stavka menija je dostupna kroz tri korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
Prihvatljive vrednosti:
 • SETTINGS (Postavke) – Štampa izveštaj o konfiguraciji štampača. Primer nalepnice je prikazan u odeljku Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.
 • NETWORK (Mreža) – Štampa postavke za bilo koji server za štampanje ili Bluetooth uređaj koji je instaliran.
 • FORMATS (Formati) – Štampa dostupne formate sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
 • IMAGES (Slike) – Štampa dostupne slike sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.
 • FONTS (Fontovi) – Štampa fontove dostupne u štampaču, uključujući standardne fontove štampača i sve opcione fontove. Fontovi mogu da se čuvaju u RAM i fleš memoriji.
 • BARCODES (Bar-kodovi) – Štampa dostupne bar-kodove u štampaču. Bar-kodovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.
 • ALL (Sve) – Štampa prethodnih šest nalepnica.
 • SENSOR PROFILE (Profil senzora) – Prikazuje postavke senzora u odnosu na stvarna očitavanja senzora. Informacije o tumačenju rezultata potražite u odeljku Ručna kalibracija medija.
Povezane ZPL komande:
 • SETTINGS:
  ~WC
 • NETWORK:
  ~WL
 • SENSOR PROFILE:
  ~JG
 • Drugo:
  ^WD
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Printer Settings (Postavke štampača)
Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)
Primere štampanja izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže potražite u odeljku Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže (samotestiranje putem funkcije CANCEL).
IDLE DISPLAY (Ekran u stanju mirovanja)
Izaberite jedan od šest formata informacija za prikaz kada je ekran u stanju mirovanja. Ne prikazuju se sa svim konfiguracijama.
Prihvatljive vrednosti:
 • FW VERSION
 • IP ADDRESS
 • MM/DD/YY 24 HR
 • MM/DD/YY 12 HR
 • DD/MM/YY 24 HR
 • DD/MM/YY 12 HR
Povezane ZPL komande: None (Nijedan)
SGD komande koje se koriste:
device.idle_display_format
,
device.idle_display_value
Veb stranica servera za štampanje: None (Nijedan)
POWER-UP ACTION (Radnja pri pokretanju)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja.
Prihvatljive vrednosti:
 • CALIBRATE (Kalibriši) – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu/prorez.
 • FEED (Uvuci) – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
 • LENGTH (Dužina) – Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu/prorez.
 • NO MOTION (Bez pomeranja) – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvlačenje) da biste postavili sledeću mrežu/prorez.
 • SHORT CAL (Kratka kalibracija) – podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu/prorez.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.power_up_action
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Printer Settings (Postavke štampača)
HEAD-CLOSE ACTION (Radnja pri zatvaranju glave)
Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
 • CALIBRATE – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
 • FEED (Uvuci) – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.
 • LENGTH – Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.
 • NO MOTION (Bez pomeranja) – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme Feed (Uvuci) da biste postavili sledeću mrežu.
 • SHORT CAL (Kratka kalibracija) – podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu/prorez.
Povezane ZPL komande:
^MF
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.head_close_action
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Printer Settings (Postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
LOAD DEFAULTS (Učitaj fabričke postavke)
Vraća određene postavke štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.
Prihvatljive vrednosti:
 • FACTORY (Fabričke postavke) – vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
 • NETWORK (Mreža) – ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo povezuje sa bežičnom mrežom.
 • LAST SAVED (Poslednje čuvanje) – učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.
Povezane ZPL komande:
SGD komanda koja se koristi:
 • FACTORY:
  ^JUF
 • NETWORK:
  ^JUN
 • LAST SAVED:
  ^JUR
SGD komanda koja se koristi: None (Nijedno)
Veb stranica servera za štampanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Printer Settings (Postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
 • FACTORY:
  View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
  Restore Default Configuration (Vrati podrazumevanu konfiguraciju)
 • NETWORK:
  Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
  Reset Print Server (Resetovanje servera za štampanje)
 • LAST SAVED:
  View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
  Restore Saved Configuration (Vrati sačuvanu konfiguraciju)
MEDIA/RIBBON CAL (Kalibracija medija/trake)
Kalibrišite štampač da biste podesili osetljivost senzora medija.
Povezane ZPL komande:
~JC
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.manual_calibration
Veb stranica servera za štampanje: Postupak kalibracije nije moguće pokrenuti putem veb-stranica.
DIAGNOSTIC MODE (Dijagnostički režim)
Koristite ovu dijagnostičku alatku da bi štampač odštampao heksadecimalne vrednosti za sve podatke koje je štampač primio. Više informacija potražite u odeljku Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije.
Prihvatljive vrednosti:
 • PRINT (Štampanje)
 • E: DRIVE (Disk jedinica)
 • USB
 • MEMORY (Memorija)
 • DISABLED
Povezane ZPL komande:
 • ~JD
  to enable
 • ~JE to disable
to enable
SGD komanda koja se koristi:
device.diagnostic_print
Veb stranica servera za štampanje: Postupak kalibracije nije moguće pokrenuti putem veb-stranica.
CONFIG INFO TO USB (Informacije o konfiguraciji na USB)
Omogućava da pošaljete izveštaj o konfiguraciji štampača (ekvivalentan podacima koje štampač vraća host sistemu kada se ZPL komanda
^HH
izda). Štampač šalje datoteku (
OUTxxx.txt
gde je xxx = od 000 do 999) na USB uređaj u host USB portu štampača, koja je formatirana prema informacijama navedenim u odeljku Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja. Brojevi u nazivima datoteka izveštaja o konfiguraciji štampača povećavaće se sa svakim izveštajem upisanim u USB uređaj (
OUT001.txt
prelazi na
OUT002.txt
prilikom sledećeg upisivanja datoteke).
Prihvatljive vrednosti:
 • SEARCH (NO USB DRIVE FOUND) (Pretraži (USB uređaj nije pronađen))
 • WRITE (Upiši) (ako je USB uređaj instaliran)
Povezane ZPL komande:
^HH
(ekvivalentne informacije se prijavljuju)
SGD komande koje se koriste:
 • file.capture_response.begin
 • file.capture_response.end
 • file.capture_response.destination
Veb stranica servera za štampanje: None (Nijedno)
ZBI ENABLED? (ZBI omogućen?)
Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™) predstavlja opciju programiranja koja može da se kupi za štampač. Ako želite da kupite ovu opciju, obratite se Zebra prodavcu da biste dobili više informacija.
Prihvatljive vrednosti:
 • NO (Ne)
 • YES (Da)
Povezane ZPL komande: None (Nijedno)
SGD komanda koja se koristi:
zbi.key
(identifikuje da li je opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na štampaču)
Veb stranica servera za štampanje: None (Nijedno)
RUN ZBI PROGRAM (Pokreni program ZBI)
Ova stavka menija se prikazuje samo ako je ZBI omogućen na štampaču. Ako su ZBI programi preuzeti na štampač, možete da izaberete onaj koji želite da pokrenete pomoću ove stavke menija. Ako na štampaču ne postoji nijedan program, navedeno je NONE (Nijedan).
Da biste pokrenuli program ZBI koji ste preuzeli na štampač:
 1. Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) izaberite datoteku iz ovog menija.
 2. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali RUN (Pokreni). Ako nijedan program ne postoji, opcija RUN (Pokreni) neće obaviti radnju.
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • PROGRAM FILE NAMES (Nazivi datoteka programa)
Povezane ZPL komande:
 • ^JI
 • ~JI
SGD komanda koja se koristi:
zbi.control.run
Veb stranica servera za štampanje:
Printer Home Page (Početna stranica štampača)
Directory Listing (Lista direktorijuma)
STOP ZBI PROGRAM (Zaustavi program ZBI)
Ova stavka menija se prikazuje samo ako je ZBI omogućen na štampaču. Koristite ovu stavku menija da biste zaustavili program ZBI. Štampač navodi samo programe koji su pokrenuti.
Da biste zaustavili program ZBI:
 1. Po potrebi, pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) izaberite datoteku iz ovog menija.
 2. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali STOP (Zaustavi).
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • PROGRAM FILE NAMES (Nazivi datoteka programa)
Povezane ZPL komande:
~JQ
SGD komanda koja se koristi:
zbi.control.terminate
Veb stranica servera za štampanje:
Printer Home Page (Početna stranica štampača)
Directory Listing (Lista direktorijuma)
PRINT USB FILE (Odštampaj datoteku sa USB uređaja)
Izaberite datoteke za štampanje sa USB fleš uređaja. Vežbu koja koristi ovu mogućnost potražite u vežbama u odeljku Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC).
Da biste odštampali datoteke sa USB fleš uređaja:
 1. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
  SELECT ALL
  (Izaberi sve) dostupno je za štampanje svih dostupnih datoteka na USB fleš uređaju.
 2. Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) izaberite datoteku iz ovog menija.
 3. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali PRINT (Štampaj).
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • SELECT ALL (Izaberi sve)
 • PROGRAM FILE NAMES (Nazivi datoteka programa)
Povezane ZPL komande: None (Nijedno)
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list
Veb stranica servera za štampanje: None (Nijedno)
COPY USB FILE TO E: (Kopiraj datoteku sa USB uređaja na E:)
Izaberite datoteke koje želite da kopirate na štampač sa USB fleš uređaja. Vežbu koja koristi ovu mogućnost potražite u vežbama u odeljku Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC).
Da biste kopirali datoteke na štampač sa USB fleš uređaja:
 • Umetnite USB fleš uređaj u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
  SELECT ALL
  (Izaberi sve) dostupno je za štampanje svih dostupnih datoteka na USB fleš uređaju.
 • Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) izaberite datoteku iz ovog menija.
 • Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali STORE (Sačuvaj).
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • SELECT ALL (Izaberi sve)
 • PROGRAM FILE NAMES (Nazivi datoteka programa)
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list
Veb stranica servera za štampanje: None (Nijedno)
STORE E: FILE TO USB (Sačuvaj E: datoteku na USB)
Izaberite datoteke sa štampača koje želite da sačuvate na USB fleš uređaju. Vežbu koja koristi ovu mogućnost potražite u vežbama u odeljku Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC).
Da biste kopirali datoteke sa štampača na USB fleš uređaj:
 • Proverite da li je USB fleš jedinica umetnuta u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke. Opcija
  SELECT ALL
  (Izaberi sve) ponuđena je za čuvanje svih dostupnih datoteka sa štampača na USB fleš uređaj.
 • Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) izaberite datoteku iz ovog menija.
 • Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali STORE (Sačuvaj).
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • SELECT ALL (Izaberi sve)
 • PROGRAM FILE NAMES (Nazivi datoteka programa)
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.write_list
PRINT STATION (Stanica za štampanje)
Pomoću ove stavke menija popunite promenljiva polja u formatu nalepnica i odštampajte nalepnicu pomoću Human Input Device (HID) uređaja, kao što su USB tastatura, vaga ili skener bar-kodova. Da biste mogli da koristite ovu opciju, na disk jedinici
E:
treba da bude sačuvan odgovarajući format nalepnice. Pogledajte vežbe u odeljku Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC).
Kada priključite HID uređaj na jedan od USB host portova štampača, koristite ovaj korisnički meni da biste izabrali obrazac na
E:
disk jedinici štampača. Nakon što se od vas zatraži da popunite svako promenljivo
^FN
polje na obrascu, možete da navedete željenu količinu nalepnica za štampanje.
Više informacija o korišćenju komande
^FN
ili SGD komandi u vezi sa ovom funkcijom potražite u ZPL vodiču za programiranje. Koristite jednu od lokacija sa informacijama o proizvodu, koje su navedene u odeljku O ovom vodiču da biste preuzeli ove informacije.
SGD komande koje se koriste:
 • usb.host.keyboard_input
  (mora biti postavljeno na vrednost ON (Uključeno))
 • usb.host.template_list
 • usb.host.fn_field_lis
  t
 • usb.host.fn_field_data
 • usb.host.fn_last_field
 • usb.host.template_print_amount
PASSWORD PROTECT (Zaštićeno lozinkom)
Izaberite nivo zaštite pomoću lozinke za stavke korisničkog menija. Podrazumevana lozinka je
1234
.
Prihvatljive vrednosti:
 • NONE
 • SELECTED (Izabrano)
 • ALL
Povezane ZPL komande:
^KP
(za promenu lozinke štampača)
PRINT TEST FORMAT (Format probnog štampanja)
Koristite ovu stavku menija da biste pokrenuli probne sekvence koje štampaju određene vrste nalepnica kako biste lakše utvrdili probleme sa štampanjem.
Prihvatljive vrednosti:
 • DARKNESS (Zatamnjenost) – Pokreće štampanje iste slike u postepenim nivoima zatamnjenosti.
 • FIRST DOT LOCATION (Lokacija prve tačke) – Identifikuje lokaciju prve tačke i vrh nalepnice kako biste lakše prilagodili položaj nalepnice.
 • PRINT LINE (Linija štampe) – Pokreće probni niz.
 • IMAGE COMPRESSION (Komprimovanje slike) – Štampa sliku sa linijama i krugovima što vam pomaže sa problemima u vezi sa komprimovanjem ili razvlačenjem slike.
 • ELEMENT OUT (Element ne funkcioniše) – Štampa horizontalnu sliku čija je namena da pokaže elemente glave za štampanje koji ne funkcionišu.
SGD komande koje se koriste:
 • print.troubleshooting_label_choices
  (navodi tip nalepnice)
 • print.troubleshooting_label_print
  (štampa nalepnicu)