Konfigurisanje štampača putem Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) u softveru ZebraNet Bridge
Konfigurisanje štampača putem Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) u softveru ZebraNet Bridge

Konfigurisanje štampača putem Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) u softveru ZebraNet Bridge

Iako imate nekoliko opcija da povežete i konfigurišete štampač za rad u oblaku, preko WLAN i LAN mreže, preporučuje se da koristite alat Link-OS Profile Manager. Link-OS Profile Manager, koji se dobija uz ZebraNet Bridge Enterprise (za lokalne i LAN konfiguracije), je uslužni program za konfigurisanje koji možete preuzeti sa veb-lokacije zebra.com/software.
Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) (koji je sastavni deo ovog softvera) vam omogućava da lako konfigurišete štampač za rad preko bežične mreže tako što ćete odobriti odgovarajuću ZPL skriptu za štampač. Koristite ovaj uslužni program za prvo konfigurisanje bežičnog servera za štampanje ili nakon resetovanja mrežnih opcija štampača na podrazumevane fabričke vrednosti.
 1. Ako već nije preuzet i instaliran, preuzmite softver ZebraNet Bridge Enterprise verzije 1.2.5 ili novije sa veb-lokacije zebra.com/software i instalirajte ga na računaru.
  Za konfigurisanje štampača potreban vam je softver ZebraNet Bridge Enterprise verzije 1.2.5 ili novije.
 2. Pokrenite uslužni program ZebraNet Bridge Enterprise. Ako sistem zatraži da unesete serijski broj, možete da kliknete na dugme
  Cancel
  (Otkaži) i nastavite sa korišćenjem čarobnjaka za povezivanje.
 3. Na traci
  Menu
  (Meni) u operativnom sistemu Windows izaberite opciju
  Tools (Alatke)
  Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)
  .
  Otvoriće se Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
 4. Sa liste
  Choose Port
  (Izbor porta) izaberite port na koji je štampač povezan.
  Ako želite da sačuvate datoteku bez slanja štampaču...
  Izaberite bilo koji dostupan port.
  Ako izaberete opciju
  File
  (Datoteka)...
  Pronađite lokaciju datoteke.
  Ako izaberete serijski port...
  Informacije o konfiguraciji serijskog porta prikazuje se ispod liste
  Choose Port
  (Izbor porta). Ako je potrebno, promenite postavke za serijsku komunikaciju tako da odgovaraju postavkama štampača.
  Na padajućoj listi neće biti prikazani portovi koje koriste drugi uređaji.
 5. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će zatražiti da izaberete uređaj servera za štampanje koji želite da konfigurišete.
 6. Izaberite
  Wireless
  (Bežično), zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će vas pitati koji tip štampača koristite.
 7. Izaberite tip štampača koji koristite, zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će zatražiti da unesete detalje o IP adresi bežične mreže.
 8. Omogućite opciju za
  DHCP
  (dinamičku) ili
  Static
  (statičku) IP adresu.
  Ako izaberete
  DHCP
  ...
  Kliknite na
  Next
  (Dalje) i pređite na sledeći korak u ovoj proceduri.
  Ako izaberete
  Static
  ...
  Unesite
  IP Address
  (IP adresa), „Default Gateway“ (Podrazumevani mrežni prolaz) i „Subnet Mask“ (Maska podmreže) za bežični server za štampanje, zatim kliknite na
  Next
  (Dalje). Obratite se administratoru mreže da biste dobili ispravne vrednosti koje treba da koristite.
  Otvoriće se prozor „Wireless Settings“ (Postavke bežične mreže).
 9. Unesite
  ESSID
  .
  Pre dovršavanja ovih koraka morate da podesite
  ESSID
  (i frazu za prolaz, ako se koristi) u pristupnoj tački.
 10. Sa padajuće liste
  Security Mode
  (Režim bezbednosti) izaberite odgovarajući režim.
  Ako izaberete...
  Obavite korake u nastavku za izabranu opciju, zatim pređite na sledeći korak.
  None
  (Nijedno) (nije izabran nijedan bezbednosni protokol)
  Preskočite ovaj korak.
  WEP 40-Bit
  ili
  WEP 128-Bit
  U odeljku prozora WEP Options (WEP opcije) unesite sledeće vrednosti:
  • Authentication Type (Tip potvrde ideniteta)
  • WEP Index (WEP indeks)
  • Encryption Key Storage (Čuvanje ključa šifrovanja)
  • WEP Keys (WEP ključevi)
  EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST ili WPA-EAP-TLS
  U odeljku EAP, ako je potrebno, unesite
  Optional Private Key
  (Opcionalni privatni ključ).
  PEAP, LEAP, WPA-EAP-TTLS, WPA-PEAP ili WPA-LEAP
  U odeljku „General Security“ (Opšta bezbednost), unesite
  Security Username
  (Bezbednosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka).
  WPA-PSK
  U odeljku WPA izaberite
  PSK Type
  (PSK tip) i unesite
  PSK Name
  (PSK ime).
  WPA-EAP-FAST
  U odeljku „General Security“ (Opšta bezbednost), unesite
  Security Username
  (Bezbednosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka).
  U odeljku EAP, ako je potrebno, unesite
  Optional Private Key
  (Opcionalni privatni ključ).
  KERBEROS
  U prozoru sa Kerberos postavkama unesite vrednosti za
  Kerberos User
  (Kerberos korisničko ime),
  Kerberos Password
  (Kerberos lozinka),
  Kerberos Realm
  (Kerberos oblast) i
  Kerberos KDC
  .
  KERBEROS nije podržan za unutrašnje dodatke bežičnog servera za štampanje ili radio-kartice.
 11. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
 12. U prozoru Wireless Settings (Postavke bežične mreže) kliknite na
  Advanced Options
  (Napredne opcije).
  Otvoriće se prozor Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične mreže).
 13. Pregledajte i promenite postavke u prozoru „Advanced Wireless Settings“ (Napredne postavke bežične mreže).
 14. Kliknite na dugme
  OK
  (U redu) da biste se vratili na prozor „Wireless Settings“ (Postavke bežične mreže).
 15. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Na osnovu opcija koje ste izabrali u prethodnim koracima čarobnjak će ispisati datoteku skripte sa odgovarajućim ZPL komandama i prikazaće ih kako biste ih proverili.
  Ako ste izabrali opciju
  Tabletop/Desktop
  (Stoni), prikazaće se dijalog sličan ovom:
 16. Odlučite da li želite odmah da pošaljete skriptu ili da je sačuvate za kasniju upotrebu.