Priključivanje štampača na napajanje
Priključivanje štampača na napajanje

Priključivanje štampača na napajanje

Nikada nemojte da koristite štampač i izvor napajanja na mestima gde mogu da se pokvase. Može doći do teških telesnih povreda!
Uverite se da uvek koristite odgovarajući kabl sa utikač sa tri kraka i IEC 60320-C13 konektorom, vodite računa da se on uvek koristi. Ovi kablovi za napajanje moraju da nose odgovarajuću oznaku za sertifikaciju u zemlji u kojoj se proizvod koristi.
Postavite štampač tako da po potrebi možete lako da manipulišete kablom za napajanje. Neki procesi za podešavanje ili rešavanje problema mogu od vas da traže da isključite napajanje. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje ili zidne utičnice za naizmeničnu struju da biste bili sigurni da štampač ne može da prenosi električnu struju.
  1. Uključite napajanje u DC utičnicu štampača.
  2. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u izvor napajanja.
  3. Drugi kraj kabla za napajanje naizmeničnom strujom povežite sa odgovarajućom utičnicom za naizmeničnu struju.
    Kraj AC kabla za napajanje sa utikačem za zidnu utičnicu može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
    Indikator aktivnog napajanja će se svetleti zelenom bojom ako je napajanje uključeno na utičnici za naizmeničnu struju.