Sensor Profile (Profil senzora)
Sensor Profile (Profil senzora)

Sensor Profile (Profil senzora)

Upotrebite sliku profila senzora (koja će se prostirati na nekoliko nalepnica ili oznaka) za dijagnostiku ako štampač ne prepoznaje precizno proreze između nalepnica, ako unapred odštampane oblasti na nalepnici neispravno identifikuje kao proreze ili ako ne može da prepozna traku.
Da biste odštampali profil senzora pomoću dugmadi štampača, isključite napajanje štampača, a zatim ga uključite dok istovremeno držite pritisnutim dugmad
FEED
(Uvlačenje) i
CANCEL
(Otkaži). Nastavite da pritiskate ovu dugmad dok indikator statusa ne bude jedini uključeni indikator.
Da biste odštampali profil senzora koristeći jezik za programiranje ZPL, pošaljite štampaču komandu
~JG
. Više informacija o ovoj komandi potražite u ZLP vodiču za programiranje.
Uporedite svoje rezultate sa primerima prikazanim u odeljku Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije. Ako je potrebno podesiti osetljivost senzora, kalibrišite štampač. Pogledajte Ručna kalibracija medija.
Profil senzora (medij sa prorezom)
Profil senzora (medij za oznake sa crnom oznakom)
1
MEDIA (linija očitavanja senzora medija)
2
WEB (linija postavki praga senzora medija)
3
OUT (linija praga koji ukazuje da nema više medija)
4
Šiljci nagore ukazuju na proreze između nalepnica („mreža“)
5
Linije između šiljaka (označavaju gde se nalaze nalepnice)
Uporedite odštampani profil senzora sa dužinom jednog obrasca medija (npr. nalepnice). Šiljci bi trebalo da budu na istom međusobnom rastojanju kao prorezi koji se nalaze na mediju.
Ako rastojanja nisu ista, štampač možda ima poteškoća sa utvrđivanjem gde se nalaze prorezi.